Regulamin Serwisu

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu fabrykasily.pl zwanego dalej Serwisem i jest ogólnodostępny pod adresem https://www.fabrykasily.pl/regulamin korzystania z usług płatnych Serwisu oraz warunki uczestnictwa w programie partnerskim.

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Właściciel Serwisu ustala niniejszym Regulamin.

Przed założeniem konta w Serwisie fabrykasily.pl należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Założenie konta jest równoważne z tym, że Użytkownik:

 • Zapoznał się z treścią Regulaminu i wyraża zgodę na wszystkie jego postanowienia,
 • Zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem,
 • Zgadza się na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie podanym w Regulaminie.

A. Regulamin Serwisu

I. Definicje

 1. Użyte w lit. A Regulaminu pojęcia oznaczają:
  • a. Nazwa Użytkownika/Login – ciąg znaków alfanumerycznych pozwalających innym Użytkownikom Serwisu na zidentyfikowanie Użytkownika posługującego się daną Nazwą jako źródła Treści, Komentarzy i innych danych przekazywanych do Serwisu.
  • b. Serwis - serwis internetowy, dostępny pod adresem internetowym https://www.fabrykasily.pl/ oraz https://www.fabrykasily.pl/forum/, który umożliwia Użytkownikom przechowywanie Treści oraz wymianę informacji, za pośrednictwem którego świadczona jest Usługa Treści.
  • c. Siła Wyższa – zdarzenie nadzwyczajne o charakterze zewnętrznym wobec Strony, niezależne od danej Strony, któremu Strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności.
  • d. Treść (Treści) – teksty, całości dźwiękowe, graficzne lub multimedialne (np. rysunki, zdjęcia, filmy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych zamieszczane przez Użytkownika w Serwisie.
  • e. Usługa Treści – usługa hostingu świadczona Użytkownikowi przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie polegająca na zapewnieniu Użytkownikowi narzędzi teleinformatycznych celem przechowywania zamieszczonych w Serwisie przez Użytkownika Treści.
  • f. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zm.).
  • g. RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  • h. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1244 ze zm.).
  • i. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę zarówno na korzystanie z serwisu, jak i z jego usług płatnych oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy
  • j. Administrator – podmiot wskazany przez właściciela, mający dbać w jego imieniu o przestrzeganie zasad Regulaminu w poszczególnych tematach lub działach bądź na całym forum;
  • k. Administrator danych – Właściciel serwisu;
  • l. Ban – czasowe bądź stałe zablokowanie konta Użytkownika lub jego usunięcie. Może być stosowany także poprzez blokadę IP;
  • m. Dane osobowe – dane zdefiniowane w art. 4 pkt 1 RODO;
  • n. Dział forum – zbiór tematów zgrupowanych pod jednym odnośnikiem według wspólnej/podobnej tematyki;
  • o. Forum / Serwis – serwis zlokalizowany w sieci Internet pod adresem https://www.fabrykasily.pl/forum/ wraz z podstronami bądź domenami partnerskimi;
  • p. Ostrzeżenie – jednorazowe upomnienie przyznawane za drobne naruszenia treści Regulaminu;
  • q. Post / wypowiedź – najmniejsza jednostka redakcyjna zlokalizowana na forum, konstruowana bezpośrednio przez użytkownika, administratora lub właściciela;
  • r. Prawa autorskie – prawa swym zakresem odpowiadające przedmiotowi regulacji Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  • s. Regulamin – niniejszy dokument, regulujący prawa i obowiązki Stron;
  • t. Rejestracja – czynność zmierzająca do utworzenia konta Użytkownika w Serwisie;
  • u. Reklama – każda forma działalności mająca na celu promowanie produktów, przedsiębiorców bądź działań zarobkowych innych podmiotów niż Właściciel;
  • v. Strony – Właściciel i Użytkownik lub osoba przez nie upoważniona;
  • w. Spam – niechciane wiadomości – śmieci, nieposiadające formy lub treści wnoszącej nowe treści wartości dla Użytkowników forum;
  • x. Temat – rozmowa na konkretny temat rozpoczęta we właściwym dziale;
  • y. Właściciel Serwisu – właścicielem Serwisu fabrykasily.pl jest firma ZIF sp. z o.o. sp. k., REGON: 363593071, NIP: 6772397992 z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 86.

II. Postanowienia ogólne i funkcjonalności serwisu

 1. Za pomocą Serwisu Użytkownik ma możliwość korzystania z następujących Usług:
  • a. dodawania umieszczania zdjęć lub zdjęć z podpisami,
  • b. dodawania i umieszczania filmów lub filmów z podpisami,
  • c. głosować na umieszczone w Serwisie zdjęcia i filmy,
  • d. pisać komentarze do zamieszczonych zdjęć i filmów,
  • e. brać czynny udział w konkursach,
  • f. tworzyć treści oraz uzyskiwać teoretyczne informacje na forum,
  • g. dodawać, edytować artykuły.
 2. Nazwa Serwisu, całość i poszczególne części jego wystroju graficznego, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu, które zostały udostępnione Użytkownikom w formie Serwisu lub za jego pośrednictwem podlegają ochronie prawnej i zabronione jest wykorzystywanie lub zmienianie pod własne potrzeby logo oraz ciągu wyrażeń „Fabryka Siły”.
 3. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo ograniczenia dostępu do wybranych usług oferowanych za pośrednictwem Serwisu niektórym Użytkownikom.
 4. Użytkownik jest zobowiązany do dołożenia szczególnej staranności przy zachowaniu poufności utworzonego loginu oraz hasła dostępu. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie tych informacji osobom trzecim, również gdy jest to konsekwencją braku zachowania przez Użytkownika wymaganej ostrożności.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do poinformowania Właściciela Serwisu o każdorazowej zmianie adresu e-mail, pod rygorem uznania doręczenia na wskazany przy rejestracji adres e-mail za skuteczne.
 6. Osoby korzystające z Serwisu mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie https://www.fabrykasily.pl/regulamin będącej częścią Serwisu oraz sporządzić jego wydruk.

III. Rejestracja Użytkownika i zakończenie umowy o świadczeniu usługi dostępu do Serwisu.

 1. W trakcie Rejestracji Użytkownik:
  • a. Potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz że akceptuje jego postanowienia.
  • b. Wypełnia formularz dostępny na stronie Serwisu.
  • c. Nadaje Login, Hasło oraz podaje Adres e-mail, który wymaga potwierdzenia poprzez link (odniesienie) zawarty w treści wiadomości, otrzymanej na podany adres od Właściciela Serwisu.
  • d. Otrzymuje dostęp do Konta Użytkownika z wykorzystaniem Nazwy Użytkownika oraz prywatnego Hasła.
 2. Użytkownik akceptuje postanowienia regulaminu i Polityki Prywatnośći oraz jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu otrzymywania drogą elektroniczną wiadomości o charakterze reklamowym.
 3. Wraz z rejestracją Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane z fabrykasily.pl.
 4. Użytkownik zobowiązuje się do nieudostępniania swojego Konta innym Użytkownikom ani osobom trzecim.
 5. Użytkownik nie może korzystać z kont innych Użytkowników.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie możliwość zablokowania bądź usunięcia Konta Użytkownika, który nie stosuje się do postanowień Regulaminu, podał dane w Formularzu Rejestracyjnym niezgodne ze stanem faktycznym, postępuje w sposób sprzeczny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego, lub gdy jego zachowanie zostanie uznane za szkodliwe dla Właściciela Serwisu bądź innych Użytkowników.
 7. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn poprzez usunięcie swojego konta.
 8. Wszelkie materiały, które Użytkownik otrzymuje od Właściciela Serwisu drogą online, mogą być wykorzystywane wyłącznie do użytku osobistego, bez prawa ich kopiowania i rozpowszechniania bez zgody Serwisu. Materiały udostępniane w ramach współpracy stanowią własność Serwisu i objęte są prawem autorskim zgodnie z ustawą z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Nie dotrzymując tego punktu regulaminu, Użytkownik świadomie łamie prawo.

IV. Odpowiedzialność, zasady oraz warunki korzystania z Serwisu

 1. Użytkownik oświadcza, że wszystkie treści zamieszczane przez niego na forum, podlegające ochronie w myśl Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), stanowią przedmiot jego praw autorskich, bądź też posiada do nich uprawnienia wynikające z licencji.
 2. Użytkownik umieszczając w serwisie jakiekolwiek treści, lub przesyłając do Administratorów treści artykułów, własne opracowania opisów celem ich publikacji lub inne wpisy i materiały, udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej, bezpłatnej licencji na wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych treści, wpisów i materiałów.
 3. Użytkownik nie może kierować względem Właściciela żadnych roszczeń związanych z prawami autorskimi i pokrewnymi dotyczącymi utworów umieszczonych przez Użytkownika w Serwisie.
 4. Wymagania techniczne dotyczące korzystania z funkcjonalności Serwisu są następujące: dostęp do Platformy Fabryka Siły (Usług/Serwisów) i korzystanie z niej są możliwe dla wszystkich użytkowników posiadających dostęp do internetu w dowolnej technologi przesyłania danych (telefonia komórkowa/internet stacjonarny). Przeglądarka internetowa zainstalowana na dowolnym systemie operacyjnym, który pozwala na jej bezproblemową obsługę. Do poprawnego działania platformy potrzebna jest też obsługa plików Cookies oraz języka JavaScript przez przeglądarkę. Użytkownik przed korzystaniem z serwisu powinien sprawdzić, czy sprzęt, który posiada, spełnia wymagania techniczne. Możliwe jest również korzystanie z ograniczonych usług poprzez aplikację na systemy Android oraz iOS.
 5. Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest zobowiązany do uprzedniego zapoznania się z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z jego akceptacją.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 7. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności.
 8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za niewłaściwe korzystanie ze swojego Konta, w szczególności za wykorzystywanie go do zamieszczania w Serwisie treści sprzecznych z przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego oraz niniejszym Regulaminem.
 9. W przypadku korzystania z Formularzy: rejestracyjnego i kontaktowego, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 10. W odniesieniu do utworów zamieszczonych w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami).
 11. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia tych praw, Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność)
 12. W przypadku jeżeli Właściciel Serwisu zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary lub grzywny w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w 5.17. powyżej, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, kary lub grzywny. Użytkownik zobowiązany jest również niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Właściciel poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich, o których mowa powyżej.
 13. Użytkownicy mają prawo zadawać pytania i dzielić się odpowiedziami w serwisie zgodnie z zasadami Regulaminu.
 14. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek szkód powstałych w wyniku zastosowania się do jakichkolwiek informacji umieszczonych w serwisie Właściciel Serwisu oraz osoby udzielające daną informację nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności.
 15. Wszystkie wypowiedzi na forum każdego z Użytkowników stają się własnością Właściciela forum, który obejmuje do nich pełne prawa - usuwania, moderowania, zmieniania, wykorzystywania, rozpowszechniania. Właściciel Serwisu nabywa pełne prawa własności do publikowanych treści, jednak to Użytkownik poniesie wszystkie ewentualne roszczenia i kary związane z publikacjami na forum. Każdy Użytkownik deklaruje, iż jego posty są wolne od wad prawnych i nie są to treści kopiowane.
 16. Właściciel Serwisu w żaden sposób nie monitoruje treści zamieszczanych w Serwisie, w tym w ramach forum przez Użytkowników lub osoby trzecie. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści, Usługodawca niezwłocznie podejmie przewidziane prawem działania, w tym zablokuje dostęp do treści.
 17. Żadne wypowiedzi nie mogą być traktowane jako materiał instruktażowy, a ewentualne podpowiedzi należy rozpatrywać wyłącznie w kwestiach czysto teoretycznych.
 18. Jako że wszelkie wypowiedzi w zakresie statystyk, danych, badań, planów treningowych czy nowych rozwiązań w medycynie powinny pochodzić z zaufanych źródeł, Użytkownik zobowiązany jest do wskazywania źródła informacji dotyczących medycyny lub zdrowia, chyba że informacje te stanowią opis osobistych doświadczeń Użytkownika lub wynikają z wiedzy ogólnej. Osobiste doświadczenia rozumiane są jako symptomy, badania, doświadczenia, które Użytkownik lub członek jego bliskiej rodziny przeszedł osobiście.
 19. W serwisie obowiązują zasady wzajemnego szacunku i kultury osobistej.
 20. W serwisie zabrania się:
  • a. Zamieszczania wypowiedzi/materiałów wulgarnych, obraźliwych, pornograficznych* lub zrzeszenia/organizacji/osoby publicznej/osoby prywatnej lub będących w konflikcie z polskim prawem.
  • b. Zamieszczania materiałów przedstawiających szeroko pojętej pornografii, a w szczególności narządy płciowe i stosunki seksualne.
  • c. Zachęcania do stosowania substancji/przedmiotów/praktyk szkodliwych dla zdrowia lub będących niezgodnymi z prawem RP.
  • d. Zamieszczania publikacji/materiałów chronionych prawem autorskim.
  • e. Umieszczania wypowiedzi nie posiadających wartości merytorycznej a zawierających wyłącznie reklamę.
  • f. Świadomego wywoływania obraźliwych dyskusji dotykających pośrednio lub bezpośrednio osoby publiczne/osoby prywatne/organizacje/zrzeszenia/stowarzyszenia/uczucia etyczne bądź religijne członków forum, jak również grożenia, szantażowania, bądź pomawiania członków forum, jak i innych osób lub instytucji o postępowanie lub właściwości mogące poniżyć je w opinii publicznej czy też narazić na utratę zaufania.
  • g. Zamieszczania reklam (nazw) konkurencyjnych serwisów, jak również serwisów komercyjnych, sklepów i firm bez zezwolenia w formie pisemnej Właściciela Serwisu.
  • h. Rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub mogących wprowadzać w błąd.
  • i. Rozpowszechniania informacji specjalistycznych nieopartych na wiedzy naukowej i nie podpartych odpowiednimi źródłami.
 21. Właściciel Serwisu zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za przerwy i zakłócenia spowodowane działaniem siły wyższej bądź nieuprawnionym działaniem podmiotów trzecich.
 22. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania z Serwisu, spowodowaną wprowadzaniem nowych rozwiązań i udogodnień w ramach Serwisu
 23. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami Właściciela Serwisu. Właściciel Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Właściciela Serwisu bądź innych osób lub podmiotów trzecich.
 24. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za działania Użytkowników i podmiotów trzecich, ani za wykorzystanie przez nich danych innych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
 25. Użytkownik korzysta z serwisu na własną odpowiedzialność, wszystkie artykuły oraz informacje mają jedynie charakter czysto teoretyczny, właściciel serwisu zaleca, aby decyzje dotyczące treningów, zdrowia, suplementów, odżywiania i innych informacji zawartych w serwisie były konsultowane z lekarzami, rehabilitantami i trenerami przed jakimkolwiek ich wykorzystaniem.
 26. Właściciel Serwisu ma prawo do usuwania, moderowania i nieudostępniania wszystkich wpisów, zdjęć, filmów, komentarzy, które zostały umieszczone w Serwisie, a które uzna za obraźliwe, niezgodne z regulaminem, wulgarne, bądź mające charakter reklamowy bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie Użytkownika podejmującego takie działanie, a także jego usunięcia z bazy Użytkowników, zawieszenia lub zablokowania w możliwościach Użytkownika serwisu, trwale lub czasowo bez podania przyczyny ani informowania o tym fakcie.

V. Reklamacje

 1. W trakcie korzystania z Usługi Użytkownik zobowiązany jest:
  • a. niezwłocznie powiadomić Właściciela Serwisu o wszelkich nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu oraz o niewłaściwej jakości Usługi,
  • b. utrzymywać w poufności Hasła oraz dołożyć najwyższej staranności w celu uniemożliwienia osobom trzecim wejście w posiadanie Hasła,
  • c. przestrzegać przepisów prawa oraz treści Regulaminu, a w szczególności nie dostarczać/przekazywać treści zabronionych przez prawo.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usługi Użytkownik może zgłaszać na adres:
 3. Za pośrednictwem Serwisu Właściciel umożliwia:
  • a. uzyskiwanie informacji o Serwisie,
  • b. przyjmowanie zgłoszeń usterek i awarii
  • c. pomoc w dokonywaniu przez Użytkownika Rejestracji,
  • d. złożenie reklamacji.
 4. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania.
 5. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 6. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika, w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 7. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

VI. Dane osobowe

 1. Właściciel Serwisu jest administratorem w rozumieniu RODO.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przepływu danych w związku ze świadczeniem usług w Serwisie, Właściciel Serwisu podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa mogącego wystąpić w świadczeniu tych usług
 3. Właściciel Serwisu przetwarza dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:
  • a. nazwisko i imiona użytkowników,
  • b. adresy elektroniczne użytkowników.
 4. W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.
 5. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej za pośrednictwem Serwisu, Właściciel Serwisu może przetwarzać te spośród danych osobowych, które są:
  • a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu wykonanej usługi,
  • b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowania i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
  • c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, czyli korzystania niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami.
  • Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych przez Serwis i Właściciela Serwisu dla potrzeb realizacji zamówienia oraz w celach marketingowych oraz wyraża zgodę na przesyłanie ofert handlowych, chyba że Właściciel Serwisu i Użytkownik w odrębnych postanowieniach lub Polityce prywatności ustalili inaczej.
 6. Uprawnienia Użytkownika oraz szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych reguluje Polityka prywatności.

B. Regulamin Usług Płatnych

I. Definicje

Użyte w Regulaminie Usług Płatnych pojęcia oznaczają:

 1. a. Administrator Usług Płatnych - Właściciel Serwisu opisany w pkt I ust 1 niniejszego Regulaminu
 2. b. Regulamin Usług Płatnych - sekcje Regulaminu w punktach od VII do XI o świadczeniu usług płatnych przez Serwis FabrykaSily.pl
 3. c. Serwis Usług Płatnych - Sekcja strony internetowej pod adresami https://www.fabrykasily.pl/konto/moje-konto/ https://www.fabrykasily.pl/plan/ https://www.fabrykasily.pl/kobieta/ https://www.fabrykasily.pl/plany_treningowe/ wraz z wszystkimi podstronami i podkatalogami
 4. d. Użytkownik Usług Płatnych - pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba w wieku 15-18 lat, która dostarczyła w formie elektronicznej wypełnione oświadczenie od opiekuna ustawowego, który wyraził zgodę na jej udział w programie płatnych usług zarejestrowana w Serwisie posługująca się Nazwą Użytkownika/Loginem (zgodnie z Regulaminem Serwisu pkt I ust. 1)
 5. e. Usługa Płatna - Indywidualny Plan Treningowy (IPT), Indywidualny Plan Suplementacji, Płatny (IPS), Indywidualny Plan Dietetyczny (IPD), których celem jest profilaktyka, zachowanie, poprawa lub przywracanie stanu zdrowia
 6. f. Abonament Usługi Płatnej - opłata za korzystanie przez Użytkownika Usług Płatnych z Usług Płatnych w Serwisie Usług Płatnych
 7. g. Wartość nominalna Usług Płatnych - wartość Usługi Płatnej sprzedawanej poza abonamentem w cenach nieuwzględniających promocji, rabatów, udostępniana na Serwisie Usług Płatnych.

II. Postanowienia dodatkowe

 1. Serwis Usług Płatnych nie jest źródłem wiedzy medycznej, a wszelkie zawarte w nim informacje nie mogą być traktowane jako zastępstwo w szczególności konsultacji z lekarzem czy farmaceutą.
 2. Użytkownikiem Usług Płatnych może być jedynie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zaakceptowała w całości treść niniejszego Regulaminu. Użytkownikiem Usług Płatnych może być osoba zdrowa, której zależy na profilaktyce i utrzymaniu dobrego stanu zdrowia lub osoba chora, która chce poprawić swój stan zdrowia, z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Regulaminu. Dodatkowo osoba wykupująca dostęp do Usług Płatnych musi być świadoma swojego stanu zdrowia, czyli w ciągu ostatnich 6 miesięcy konsultowała swój stan zdrowia z lekarzem, który nie wykrył żadnych przeciwwskazań do stosowania restrykcyjne diety (IPD), wraz z odpowiednią suplementacją (IPS) oraz wykonywania ćwiczeń fizycznych (IPT). Usługa świadczona jest przez Ekspertów, będących w szczególności osobami posiadającymi kwalifikacje pozwalające zaliczyć je do kategorii zawodów medycznych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 3. Użytkownikiem Usług Płatnych (IPD, IPS) nie mogą być kobiety w ciąży, osoby odbywające kurację lekiem izotek lub innym produktem opartym na izotretynoinie oraz osoby posiadające następujące choroby:
  • a) zaburzenia odżywiania (m.in. bulimia, anoreksja);
  • b) cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach;
  • c) ciężka postać IBS (syndrom jelita drażliwego), wymagająca stosowania bardzo restrykcyjnej diety;
  • d) nieswoiste choroby zapalne jelit w fazie zaostrzenia (WZJG i choroba Leśniowskiego-Crohna);
  • e) zapalenie trzustki w fazie ostrej;
  • f) choroby onkologiczne w trakcie leczenia;
  • g) niewydolność nerek, choroby nerek wymagające dializoterapii;
  • h) marskość wątroby;
  • i) choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);
  • j) zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne;
  • k) jednostki chorobowe/schorzenia, które w opinii dietetyka klinicznego uniemożliwiają realizację usługi.
  Użytkownikiem Usług Płatnych (IPT, IPS) nie mogą być osoby posiadające choroby:
  • a) dławica piersiowa, po przebytej resekcji płuc;
  • b) tętniaki, wady serca, przebyte zawały serca;
  • c) epilepsja, polineuropatie, po przebytych udarach/wylewach, stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne;
  • d) reumatoidalne zapalenie stawów, dna moczanowa (w zaostrzeniu), rwa kulszowa (w zaostrzeniu);
  • e) borelioza w zaostrzeniu, toczeń;
  • f) choroby onkologiczne w trakcie leczenia;
  • g) cukrzyca typu 1, cukrzyca typu 2 leczona pompą insulinową lub insuliną w iniekcjach;
  • h) choroby neurodegeneracyjne (m.in. choroba Alzheimera, choroba Parkinsona);
  • i) zaburzenia natury psychicznej, zwłaszcza dające objawy somatyczne;
  oraz kobiety w ciąży, osoby odbywające rehabilitację oraz osoby z jednostkami chorobowymi/schorzeniami, które w opinii trenera uniemożliwiają realizację usługi.
 4. Eksperci w przypadku pojawienia się uzasadnionych wątpliwości dotyczących stanu zdrowia Użytkownika Usług Płatnych, który mógłby mieć wpływ na przebieg planu dietetycznego i treningowego Użytkownika Usług Płatnych, mając na względzie ochronę zdrowia Użytkownika Usług Płatnych, mogą uzależnić wykonanie usługi od uprzedniego przedłożenia przez Użytkownika Usług Płatnych zaświadczenia o braku przeciwwskazań do stosowania planu dietetycznego i treningowego, wystawionego przez właściwego lekarza specjalistę. W przypadku nieprzedłożenia zaświadczenia w uzgodnionym terminie Administrator Usług Płatnych rości sobie prawo do odmowy stworzenia planu dla Użytkownika Usług Płatnych i zwrotu uiszczonego przez Użytkownika Usług Płatnych wynagrodzenia, tj. prawo do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy ze skutkiem natychmiastowym z ważnych przyczyn dot. Użytkownika Usług Płatnych.
 5. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż oczekiwane efekty, jakie ma przynieść korzystanie z Usług Płatnych, mogą nie zostać osiągnięte z powodu nieodpowiedniego wykonywania ćwiczeń (IPT) oraz niestosowania się do wszystkich zaleceń planów żywieniowych (IPD) i suplementacyjnych (IPS).
 6. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPT możliwe jest wystąpienie schorzeń bądź urazów, które są niezależne od Administratora Usług Płatnych, a wynikające z przeciążenia organizmu bądź wrodzonej wady Użytkownika Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych rekomenduje, aby zminimalizować ryzyko kontuzji, korzystać regularnie w szczególności z konsultacji lekarza. W przypadku IPT Użytkownik Usługi Płatnej przed rozpoczęciem korzystania z IPT ma obowiązek poinformować Administratora Usługi Płatnej o problemach zdrowotnych, w tym schorzeniach, urazach, wadach wrodzonych oraz kontuzjach. Administrator usług płatnych udziela jedynie zaleceń i wskazówek dotyczących żywienia i treningu oraz suplementacji, i nie jest on odpowiedzialny za ewentualne występowanie efektów ubocznych z wykonywania i stosowania się do rzeczonych zaleceń
 7. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, iż w przypadku Usługi Płatnej IPD, IPT oraz IPS konieczne jest poinformowanie Administratora Usług Płatnych o:
  • a. alergiach Użytkownika Usług Płatnych
  • b. nieprzyswajania produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych
  • c. zaleceniach w szczególności lekarskich co do określonych produktów bądź grupy produktów przez Użytkownika Usług Płatnych
  • d. aktualnym stanie zdrowia i stosowanych lekach przez Użytkownika Usług Płatnych.
 8. Administrator Usług Płatnych zastrzega, iż suplementacja środkami innymi niż dopuszczone do obrotu i dozwolone do samodzielnego stosowania przez Prawo Farmaceutyczne zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku nie będzie brana pod uwagę w trakcie opracowywania planów dietetycznych oraz treningowych. Administrator Usług Płatnych nie jest też odpowiedzialny za ewentualne efekty uboczne, które mogą wynikać z samodzielnego stosowania tychże substancji w trakcie realizacji otrzymanych planów.
 9. Wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom Usług Płatnych w ramach poszczególnych Usług Płatnych stanowią własność Administratora Usług Płatnych i są objęte ochroną, która wynika z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Wykupienie Abonamentu Usługi Płatnej nie stanowi zawarcia, ani nie jest podstawą do roszczenia o zawarcie umowy o przeniesieniu na Użytkownika Usług Płatnych wyżej wymienionych majątkowych praw autorskich zarówno w części, jak i całości.
 10. Administrator Usług Płatnych zastrzega, iż w przypadku prowadzenia prac konserwacyjnych bądź wystąpienia problemów w transmisji danych dostęp do Serwisu Usług Płatnych może być ograniczony, a nawet niemożliwy. Administrator Usług Płatnych oświadcza, iż w przypadku wystąpienia w/w problemów dołoży wszelkich starań, aby ograniczenia były jak najrzadsze oraz jak najkrótsze.
 11. Do opłaconych usług w pełnym wymiarze Użytkownik Usług Płatnych ma dostęp w trakcie trwania abonamentu.
 12. W trakcie trwania usługi Użytkownik ma wgląd do historii planów do 30 dni wstecz, a po zakończeniu – 30 dni od dnia bieżącego niezależnie od daty zakończenia planu. Po tym czasie Użytkownik nie będzie miał możliwości przeglądania historii swojego konta.
 13. Dokonywanie modyfikacji w obrębie planów dietetycznych przez Użytkownika Usług Płatnych umożliwia się trzy razy w ciągu trwania abonamentu Usługi Płatnej.
 14. Wybierając Usługę Płatną mającą na celu profilaktykę lub poprawę stanu zdrowia, Użytkownik ma możliwość wskazania dodatkowego efektu realizowanej Usługi. W trakcie korzystania z Usług Płatnych Użytkownicy zobowiązani są do podania swoich oczekiwań, określonych jako cel korzystania z Usług Płatnych. Administrator Usług Płatnych zastrzega sobie prawo do modyfikacji celów określonych przez Użytkownika po przeanalizowaniu danych Użytkownika wprowadzanych przez niego do Serwisu.
 15. Do opracowania nowych planów dietetycznych, treningowych i suplementacyjnych niezbędne jest uzupełnienie aktualnych pomiarów i podanie aktualnych informacji dotyczących dotychczasowej realizacji założeń.

III. Zamówienia, realizacja zamówień oraz odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik Usług Płatnych za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych może zamówić Usługę Płatną, która będzie aktywna przez liczbę dni zgodną z wybranym Abonamentem Usługi Płatnej.
 2. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej, Użytkownik Usługi Płatnej posiada za pośrednictwem Serwisu Usług Płatnych dostęp do wybranych komponentów Serwisu Usług Płatnych, określonych wybranym Abonamentem Usługi Płatnej.
 3. Przez cały okres trwania Usługi Płatnej, Użytkownik Usługi Płatnej zezwala Administratorowi Usług Płatnych na przesyłanie za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości SMS informacji dotyczących stosowania i/lub wykonywania Usługi Płatnej.
 4. Umowa pomiędzy Użytkownikiem Usługi Płatnej a Administratorem Usługi Płatnej zostaje zawarta niezwłocznie po wyborze Usługi bądź Usług Płatnych, określeniu długości Abonamentu Usług Płatnych oraz naciśnięciu przycisku ‘PRZEJDŹ DO PŁATNOŚCI’, który powoduje również założenie konta w serwisie www.fabrykasily.pl. Zawarcie umowy zostaje niezwłocznie potwierdzone przesłaniem na adres poczty elektronicznej który podał w formularzu Użytkownika Usługi Płatnej stosownego potwierdzenia.
 5. Użytkownikowi Usług Płatnych po zaksięgowaniu płatności wynikającej z umowy z Administratorem Usług Płatnych, na kwotę odpowiadającą wartości wybranego Abonamentu Usługi Płatnej, udziela się dostępu do Usług Płatnych oraz ankiet. Po uzupełnieniu i wysłaniu ankiet do ekspertów, Administrator Usług Płatnych w terminie 72 (siedemdziesięciu dwóch) godzin, licząc dni robocze, udzieli dostępu do indywidualnie przygotowanego przez ekspertów zamówienia. W wyjątkowych okolicznościach, okresach świątecznych, zamówienie może zostać zrealizowane najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych.
 6. Administrator Usług Płatnych jest uprawniony do odstąpienia od Umowy w razie naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Usług Płatnych. W takim przypadku Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków od części Umowy już wykonanej przez Administratora Usług Płatnych.
 7. W razie nie uczynienia przez Użytkownika Usług Płatnych zadość obowiązkom informacyjnym co do jego stanu zdrowia (również w przypadku podania danych niezgodnych z prawdą), w razie rozwiązania Umowy z tej przyczyny Użytkownikowi Usług Płatnych nie przysługuje zwrot środków pieniężnych przekazanych Administratorowi Usług Płatnych w wykonaniu zawartej Umowy.
 8. W razie podania przez Użytkownika Usług Płatnych niezgodnych z prawdą informacji dotyczących jego aktualnego stanu zdrowia lub stosowanych leków (lit. B pkt. 2 ust. 6 lit. d), Administrator Usług Płatnych ma prawo zablokować dostęp Użytkownika Usług Płatnych do Usług Płatnych, jeżeli uzna, że dalsze korzystanie z Usług Płatnych może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia Użytkownika Usług Płatnych.
 9. Użytkownik Usług Płatnych został poinformowany, że jest możliwe udostępnienie Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 10. Udostępnienie Usług Płatnych w postaci IPT IPS i IPD poprzez umożliwienie zapoznania się z treściami cyfrowymi przez Użytkownika jest równoznaczne z wykonaniem Umowy przez Administratora Usług Płatnych.
 11. Użytkownik wykorzystując dostęp do Usług Płatnych przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od Umowy, robi to na swoje życzenie. (Wzór odstąpienia od umowy)
 12. Administrator Usług Płatnych wskazuje, że w przypadku wskazanym w pkt. 8 Użytkownik traci możliwość odstąpienia od Umowy jako konsument zgodnie z art. 38 pkt 1) i pkt 13) ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 13. W przypadku gdy wskutek zdarzeń przewidzianych w Regulaminie lub bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa dojdzie do następujących sytuacji:
  • 1) tylko część usługi jest z możliwa do wykonania na rzecz Użytkownika Usług Płatnych, lub
  • 2) nastąpi zmiana zamówionego pakietu, powodując tym samym obniżenie uprzednio ustalonego wynagrodzenia należnego Administratorowi Usług Płatnych
  wynagrodzenie Administratora Usług Płatnych ulega pomniejszeniu o różnicę między ostatecznie zamówioną usługą a pierwotnie zamówioną usługą; o ile inaczej nie stanowi Regulamin lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 14. Zasady wskazane w pkt. 13 stosuje się odpowiednio w przypadku, gdy dojdzie do podwyższenia wynagrodzenia należnego Administratorowi Usług Płatnych, w takim przypadku Administrator Usług Płatnych jest uprawniony do wstrzymania się z wykonaniem usługi płatnej do czasu uiszczenia należnej dodatkowej kwoty wynagrodzenia.
 15. Jednorazowo przygotowany Indywidualny Plan Treningowy obowiązuje przez okres 31 dni. W przypadku Usług Płatnych wykupionych na okres 3, 6 lub 12 miesięcy Indywidualny Plan Treningowy jest aktualizowany po upływie każdych 31 dni, z wykluczeniem dni gratisowych, i zakłada progresję dla Użytkownika Usług Płatnych. Przygotowane Indywidualne Plany Treningowe opierają się na treningu siłowym z obciążeniem zewnętrznym lub z masą własnego ciała. Usługi Płatne wykupione na okres jednego miesiąca uwzględniają realizację 2–4 jednostek treningowych tygodniowo w zależności od możliwości czasowych Użytkownika Usług Płatnych oraz jego celu. W czasie obowiązywania Indywidualnego Planu Treningowego jego całkowita zmiana nie jest możliwa, jednak w uzasadnionych przypadkach zmodyfikowane mogą zostać jego wybrane części.
 16. Użytkownik ma świadomość tego, że korzystanie z Usług Płatnych możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem aktywnego Konta, przy czym skorzystanie z funkcjonalności usunięcia Konta nie jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy i zaprzestaniem świadczenia Usług Płatnych. Użytkownik, który usuwa Konto, powinien skontaktować się z Administratorem Serwisu w celu anulowania subskrypcji.
 17. Administrator Usług Płatnych umożliwia Użytkownikowi, który zamawia Usługę Płatną w postaci Indywidualnego Planu Dietetycznego(IPD), skorzystanie z Diety Partnerskiej. Dieta Partnerska nie stanowi odrębnej Usługi Płatnej, stanowi natomiast dodatkową jej funkcjonalność. Dieta Partnerska jest przeznaczona dla dwóch Użytkowników Usług Płatnych, tworzących wspólne gospodarstwo domowe, którzy chcą spożywać podobne posiłki lub stworzone z podobnych składników w taki sposób, aby ułatwić wspólne zakupy oraz gotowanie. Zasady realizacji Diety Partnerskiej są następujące:
  • a) Użytkownik, który chce skorzystać z Diety Partnerskiej, składa standardowe, jednostkowe zamówienia na Usługę Płatną w postaci IPD, a następnie wypełnia udostępnioną ankietę, uzupełniając pole przeznaczone do podania adresu e-mail osoby, z którą Użytkownik prowadzi wspólne gospodarstwo domowe;
  • b) Użytkownik podaje prawidłowy, aktywny i należący do osoby, z którą prowadzone jest gospodarstwo domowe, adres e-mail – podanie adresu e-mail jest konieczne do powiązania Kont dwóch Użytkowników oraz stworzenia Diety Partnerskiej;
  • c) podanie adresu e-mail innego Użytkownika następuje tylko wtedy, jeśli posiadacz podawanego adresu e-mail wyraził na to zgodę; Użytkownik, który podaje taki adres, zobowiązany jest do wykazania faktu posiadania zgody na każde żądanie Administratora Usług Płatnych;
  • d) powiązanie Kont dwóch Użytkowników następuje, o ile dla podanego w ankiecie adresu e-mail innego Użytkownika jest prowadzone aktywne Konto lub o ile takie Konto zostanie przez innego Użytkownika założone w wyniku złożenia zamówienia na Usługę Płatną w postaci;
  • e) stworzenie Diety Partnerskiej wymaga posiadania przez dwóch Użytkowników odrębnych Kont oraz złożenia odrębnych, indywidualnych zamówień.
 18. Administrator Usług Płatnych opracuje Dietę Partnerską, o ile zostaną spełnione warunki wskazane powyżej w pkt 17 oraz o ile udzielone przez Użytkowników w ankietach odpowiedzi nie wykluczą takiej możliwości z przyczyn obiektywnych. Jeśli wykluczenia dietetyczne lub ograniczenia dietetyczne jednego z Użytkowników uniemożliwią dobranie posiłków o wspólnych składnikach spożywczych opracowanie Diety Partnerskiej nie będzie możliwe, a Administrator Usług Płatnych opracuje indywidualne, odrębne diety z uwzględnieniem udzielonych przez Użytkowników odpowiedziach w ankietach.

IV. Płatności

 1. Kwota Abonamentu Usługi Płatnej jest kwotą brutto, a Administrator Usług Płatnych nie dolicza żadnych dodatkowych opłat. Kwota ta obejmuje wszelkie czynności po stronie Administratora Usług Płatnych koniecznych do udostępnienia Użytkownikowi Usług Płatnych wybranej Usługi Płatnej.
 2. W celu otrzymania faktury za usługę świadczoną przez Administratora Usług Płatnych na rzecz Użytkownika Usług Płatnych, Użytkownik Usług Płatnych powinien w terminie 14 (czternastu) dni od zawarcia umowy poinformować jednym z wybranych przez Użytkownika Usług Płatnych kanałem kontaktowym Administratora Usług Płatnych o chęci jej uzyskania. Do poprawnego przygotowania faktury Użytkownik Usług Płatnych musi udostępnić Administratorowi Usług Płatnych niezbędne dane do wystawienia faktury.
 3. Za zamówione usługi mogą Państwo zapłacić następującymi metodami:
  • a) Płatność przelewem tradycyjnym lub płatność poprzez system PayU Płatności Online na rachunek bankowy:
   Santander: 58 1090 2590 0000 0001 3208 2495
   Kod BIC (Swift): WBKPPLPP
   ZIF sp. z o. o. sp. k.
   ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków
  • b) Kartą płatniczą przez system PayU Płatności Online

V. Newsletter

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez ich podania usługa Newsletter nie będzie mogła być realizowana. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia danych. Ponadto użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (zgodnie z RODO). Usługa Newsletter udostępniona jest przez Właściciela Serwisu.
 2. W ramach usługi Newsletter na wskazane przez Użytkownika dane do kontaktu, Administrator Serwisu może przesyłać wiadomości elektroniczne.
 3. Wraz z rejestracją, Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach, promocjach, innych wydarzeniach, akcjach promocyjnych i tym podobnych, organizowanych przez Właściciela Serwisu i/lub inne podmioty bezpośrednio powiązane z fabrykasily.pl. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia na stronie internetowej Serwisu informacji o dokonanych zmianach. W takiej sytuacji zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 4. Użytkownik Serwisu ma prawo korzystać z Usługi Newsletter za darmo.
 5. Newsletter jest wysyłany nie rzadziej niż co 7 dni.
 6. Każdy Newsletter zawiera:
  • a. Informacje o jego Nadawcy
  • b. Informacje o tematyce Newslettera (pole “Temat”)
  • c. informacje o sposobie rezygnacji bądź zmianie preferencji usługi Newsletter (link do odpowiednich ustawień usługi Newsletter w Serwisie)
 7. Usługa Newsletter jest integralną częścią systemu motywacji w każdej z Usług Płatnych wymienionych w pkt VII ust. 5 niniejszego Regulaminu.
 8. W celu pełnego korzystania z Usługi Płatnej, Użytkownik Usług Płatnych wykupując Abonament Usługi Płatnej może wyrazić zgodę na wpisanie swojego adresu poczty elektronicznej na listę mailingową usługi Newsletter.
 9. Zmiany adresu poczty elektronicznej w usłudze Newsletter lub preferencji otrzymywania korespondencji elektronicznej za pośrednictwem usługi Newsletter Użytkownik oraz Użytkownik Usługi Płatnej może dokonać, wysyłając wiadomość elektroniczną na adres
 10. Usunięcie adresu poczty elektronicznej z listy mailingowej usługi Newsletter następuje po kliknięciu w link dezaktywujący znajdujący się w stopce każdego maila usługi Newsletter (zgodnie z pkt V ust. 6 podpunkt c).

VI. REGULAMIN PŁATNYCH PAKIETÓW USŁUG PREMIUM

 1. Usługa Wideo z Twoich ćwiczeń – możliwość przesyłania krótkich wideo z ćwiczeń wykonywanych przez Użytkownika
  • 1) Koszt usługi jest zgodny z cennikiem podanym przy zamówieniu. Czas trwania usługi uzależniony jest od czasu trwania aktywnego abonamentu klienta. Usługa Wideo z Twoich ćwiczeń jest aktywna wyłącznie w czasie trwania aktywnego pakietu usług Fabryki Siły.
  • 2) Usługa rozpoczyna się natychmiastowo w dniu zaksięgowania płatności.
  • 3) Dostęp do podglądu i ocen dokonanych przez Ekspertów jest możliwy bez ograniczeń czasowych, z wyłączeniem działania sił wyższych itp.
  • 4) Eksperci dokonują oceny przesłanych materiałów w dni robocze od poniedziałku do piątku w ciągu 48 godzin od daty ich poprawnego przesłania.
  • 5) Pliki powinny mieć format: .mp4, .m4v, .3gp, .wmv, .mkv, .mov, .avi, .mpeg, .flv, .webm.
  • 6) Pojedynczy plik wideo nie powinien być dłuższy niż 15 sekund.
  • 7) Każde ćwiczenie powinno być zaprezentowane z dwóch perspektyw: z przodu lub z tyłu oraz z boku.
  • 8) Eksperci mogą odmówić oceny danego ćwiczenia bez podania przyczyny.
  • 9) Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów, oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów (w razie ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia tych praw Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność).
 2. Usługa Ekspresowy kontakt z Ekspertami poprzez zakładkę „Kontakt z Ekspertem” w Koncie Użytkownika
  • 1) Koszt usługi jest zgodny z cennikiem podanym przy zamówieniu. Czas trwania usługi uzależniony jest od czasu trwania aktywnego abonamentu klienta oraz od czasu usługi wybranego przez klienta podczas składania zamówienia. Usługa Ekspresowy kontakt z Ekspertami jest aktywna wyłącznie w czasie trwania aktywnego pakietu usług Fabryki Siły.
  • 2) Usługa rozpoczyna się natychmiastowo w dniu zaksięgowania płatności.
  • 3) Dostęp do podglądu historii wiadomości wymienianych z Ekspertami jest możliwy bez ograniczeń czasowych, z wyłączeniem działania sił wyższych itp.
  • 4) Eksperci odpowiadają na wysyłane wiadomości w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00–16.00 w ciągu 45 minut od chwili poprawnego wysłania wiadomości przez Użytkownika.
  • 5) Wiadomość wysłana przez Użytkownika uruchamia odliczanie 45 minut. W przypadku gdy Użytkownik wyśle kolejną wiadomość przed otrzymaniem odpowiedzi od Ekspertów, czas ten ulega odnowieniu i rozpoczyna się ponowne odliczanie początkowej wartości 45 minut od poprawnego wysłania ostatniej wiadomości. W przypadku wysyłania kolejnych wiadomości przed otrzymaniem odpowiedzi od Ekspertów stan licznika odliczającego 45 minut od chwili poprawnego wysłania wiadomości za każdym razem będzie się odnawiał.
  • 6) Na wiadomości wysyłane do Ekspertów poza wyznaczonymi ramami czasowymi będzie nakładany najwyższy priorytet, a odpowiedzi na nie będą udzielane natychmiast po rozpoczęciu pracy przez Ekspertów w najbliższy dzień roboczy.
 3. Płatności za Usługi Premium są możliwe wyłącznie poprzez system PayU.
 4. Właściciel Serwisu posiada wszelkie prawa wyłączne, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich przesyłanych materiałów, w szczególności do zdjęć i tekstów. Zabrania się Użytkownikowi Usług Premium publikacji, kopiowania i czerpania korzyści z dystrybucji lub dzielenia się tymi treściami z innymi.
 5. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Usług Premium Użytkownik może zgłaszać na adres:
 6. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w terminie miesiąca od dnia, w którym Usługa była nienależycie wykonana. Reklamację złożoną po upływie terminu określonego w zdaniu pierwszym pozostawia się bez rozpoznania, o czym Właściciel Serwisu niezwłocznie powiadamia Użytkownika.
 7. Reklamacja może być złożona pisemnie lub przy wykorzystaniu innych środków porozumiewania się na odległość, w tym drogą elektroniczną, o ile nie stoją temu na przeszkodzie techniczne możliwości.
 8. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w zakresie koniecznym dla usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub Serwisu.
 9. Za datę złożenia reklamacji uznaje się datę wpływu reklamacji do Usługodawcy.

VII. REGULAMIN KART PODARUNKOWYCH

1. DEFINICJE

 • 1) WYDAWCA – ZIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedziba w Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 598310;
 • 2) sklep internetowy – sklep elektroniczny marki FABRYKA SIŁY mieszczący się pod adresem www.FABRYKASILY.pl;
 • 3) Karta Podarunkowa - bon towarowy otrzymywany przez Nabywcę w zamian za przekazanie środków pieniężnych w wysokości równej kwocie, na którą opiewa Karta Podarunkowa do wykorzystania w sklepie internetowym; bon odpowiada Pakietowi Usług o wartości zgodnej z aktualnym cennikiem;
 • 4) Nabywca - podmiot, który w sklepie internetowym, dokonuje przekazania środków pieniężnych na rzecz Wydawcy w wysokości równej wartości Karty Podarunkowej, w zamian za co otrzymuje od Wydawcy Kartę Podarunkową o odpowiedniej wartości, umożliwiającej skorzystania z danego Pakietu Usług;
 • 5) Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty Podarunkowej, który przedstawia ją do realizacji w sklepie internetowym podając unikatowy kod Karty Podarunkowej;
 • 6) Pakiet Usług – pakiet usług oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym składający się z diety i planu, wyłącznie z diety bądź wyłącznie z planu treningowego, każdy dostępny w abonamencie jednomiesięcznym, trzymiesięcznym, półrocznym lub rocznym, w zależności od wartości wykupionej Karty Podarunkowej;
 • 7) Regulamin – Pkt VII Regulaminu Serwisu www.fabrykasily.pl - określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kart Podarunkowych w sklepie internetowym.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1) Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty Podarunkowej w zamian za środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Karty Podarunkowej wybranej przez Nabywcę spośród dostępnych w sklepie internetowym Pakietów Usług oraz do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym.
 • 2) Środki pieniężne przekazane przez Wydawcę zgodnie z ust. 1 powyżej przechodzą w całości na własność Nabywcy w momencie wydania Karty Podarunkowej.
 • 3) W celu nabycia Karty Podarunkowej Nabywca w sklepie internetowym dokonuje płatności za pomocą akceptowanych kart płatniczych lub kredytowych. Karta Podarunkowa nie może zostać nabyta przez Nabywcę przy użyciu innej Karty Podarunkowej. Wydanie Karty Podarunkowej następuje w formie przesłania Nabywcy drogą elektroniczną dokumentu w formacie pdf zawierającego Kartę Podarunkową z unikalnym jednorazowym kodem.
 • 4) Karta Podarunkowa zachowuje ważność przez okres 12 miesięcy, licząc od dnia miesiąca, w którym dokonano nabycia i wydania Karty Podarunkowej. Każdorazowo w momencie wydania Karty, Wydawca umieszcza na Karcie Podarunkowej informację o okresie jej ważności. Okres ważności Karty Podarunkowej nie może zostać przedłużony.
 • 5) Karta Podarunkowa zabezpieczona jest umieszczonym na niej indywidualnym, jednorazowym numerem. Kod ten służy do potwierdzania transakcji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej w sklepie internetowym.
 • 6) Karta Podarunkowa nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w całości ani w części, w oparciu o art. 38 pkt. 1 ustawy o prawach konsumenta, z zastrzeżeniem postanowień § 4 Regulaminu.
 • 7) Karta jest jednorazowa, tzn. jeśli zostanie wykorzystana do transakcji niezależnie od tego czy w jej trakcie wykorzystany został cały nominał na jaki opiewała, nie można będzie wykorzystać jej ponownie.
 • 8) Karta Podarunkowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 • 9) Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty Podarunkowe, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Nabywcy.
 • 10) Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Karty Podarunkowej po jej wydaniu Nabywcy.
 • 11) Zbywca jest zobowiązany do poinformowania Użytkownika, że Karta Podarunkowa:
  • a. może być zrealizowana wyłącznie w sklepie internetowym,
  • b. nie podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w związku z art. 38 pkt 1 ustawy o prawach konsumenta,
  • c. podlega zwrotowi i wymianie na środki pieniężne w ustawowym terminie 14 dni od dnia nabycia Karty Podarunkowej przez Nabywcę przysługującym na odstąpienie od umowy na zasadach określonych w ogólnym Regulaminie Fabryki Siły,
  • d. posiada termin ważności, po którym nie może być zrealizowana,
  • e. może być zrealizowana przez każdorazowego jej Użytkownika,
  • f. może być zrealizowana jednorazowo.

3. ZASADY REALIZACJI KART PODARUNKOWYCH

 • 1) Użytkownik dokonuje realizacji Karty Podarunkowej poprzez zadeklarowanie chęci jej użycia przed dokonaniem płatności za Pakiet Usług, na jaki opiewa Karta Podarunkowa. Aby skorzystać z Karty Podarunkowej w sklepie internetowym w koszyku należy wpisać indywidualny numer jednorazowy nadrukowany z tyłu karty.
 • 2) W przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej ani Nabywcy ani Użytkownikowi nie przysługują wobec Wydawcy żadne roszczenia z tytułu niewykorzystanej Karty Podarunkowej w okresie jej ważności, w szczególności nie przysługuje roszczenie o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.
 • 3) Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej w następujących przypadkach:
  • a. upływu terminu ważności Karty Podarunkowej,
  • b. uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Karty Podarunkowej,
  • c. uszkodzenia Karty Podarunkowej w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zapisanych na Karcie Podarunkowej danych;
  • d. wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z Karty Podarunkowej w sklepie internetowym.

4. ZWROT PAKIETU USŁUG

 • 1) Nabywca lub Użytkownik, który wykorzysta jednorazowy kod Pakietu Usług ma prawo do zwrotu równowartości części lub całości Pakietu Usług, jeśli nie Pakiet Usług lub jego część nie może zostać zrealizowana z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, udokumentowanych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim. Zwrot może nastąpić w terminie 14 dni od dnia użycia przez Nabywcę lub Użytkownika jednorazowego kodu.
 • 2) W przypadku określonym w ust. 1 powyżej zwrot następuje w kwocie stanowiącej równowartość części/całości Pakietu Usług, który nie może zostać zrealizowany z przyczyn zdrowotnych przy uwzględnieniu ceny usługi z cennika na dzień zakupu Karty Podarunkowej.
 • 3) Poza przypadkami, o których mowa w ust. 1 powyżej, Pakiet Usług nabyty w sklepie internetowym z wykorzystaniem Karty Podarunkowej podlega zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Pakietu Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz.380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Pakietu Usług z umową.
 • 4) W przypadku sytuacji, o której mowa w ust. 3 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydana nowa Karta Podarunkowa. Termin ważności nowej Karty Podarunkowej biegnie licząc od dnia, w którym dokonano wydania nowej Karty Podarunkowej.

5. REKLAMACJE

 • 1) Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kart Podarunkowych będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej lub elektronicznej w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia złożenia pisemnej reklamacji przez Użytkownika lub Nabywcę.
 • 2) Reklamacje związane z Kartami Podarunkowymi mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w § 1 Regulaminu, lub elektronicznie na adres
 • 3) Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Użytkownika lub Nabywcy, jego adres korespondencyjny oraz opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
 • 4) Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej lub drogą elektroniczną na podany e-mail reklamującego.

VIII. Regulamin Kodów Dostępu

1. PRZEDMIOT REGULAMINU

Niniejszy dokument określa zasady nabywania Kodów Dostępu u Partnerów Wydawcy, warunki ich realizacji przez Użytkownika w związku z zamawianiem Pakietu Usług w Serwisie Usług Płatnych oraz prawa i obowiązki Wydawcy i Użytkownika.

2. DEFINICJE

Wszelkie określenia pisane wielką literą, użyte w niniejszym Regulaminie będą miały znaczenie nadane poniżej, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej.

 1. Wydawca – ZIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, przy ul. Królowej Jadwigi 86, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 598310.
 2. Serwis Usług Płatnych – platforma sprzedażowa Wydawcy dostępna pod adresem https://www.fabrykasily.pl/plan/ oraz innych subdomen, za pośrednictwem którego możliwe jest nabycie Pakietu Usług.
 3. Kod Dostępu - bon towarowy otrzymywany przez Użytkownika w zamian za przekazanie środków pieniężnych w kwocie, na którą opiewa Kod Dostępu do wykorzystania w Serwisie Usług Płatnych; bon dostępny jest do nabycia wyłącznie u Partnerów Wydawcy i w zależności od wyboru Użytkownika dokonanego przy jego nabyciu, bon może zostać wykorzystany w celu zamówienia Pakietu Usług w postaci Pakietu Dietetycznego lub Pakietu Dietetyczno-Treningowego, realizowanego przez okres jednego miesiąca lub trzech miesięcy; bon zawiera zdrapkę, pod którą znajduje się indywidualny kod umożliwiający skorzystanie z odpowiedniego Pakietu; wykorzystanie Kodu Dostępu następuje na stronie https://www.fabrykasily.pl/aktywacja.
 4. Użytkownik – osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub która ukończyła 15 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na nabycie Kodu Dostępu i zamówienie Pakietu Usług, która przekazuje Partnerowi środki pieniężne w kwocie odpowiadającej wartości Kodu Dostępu, w zamian za co otrzymuje od Partnera Kod Dostępu zawierający zdrapkę z unikatowym kodem, umożliwiający realizację w Serwisie Usług Płatnych odpowiedniego Pakietu Usług; Użytkownikiem jest również osoba fizyczna będąca każdorazowym posiadaczem Kodu Dostępu, która przedstawia Kod Dostępu do realizacji na zasadach opisanych w Regulaminie. Nabycie Kodu Dostępu przez Użytkownika równoznaczne jest z oświadczeniem o braku przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji Pakietu Usług określonych w aktualnym Regulaminie Usług Płatnych (dostępnym pod adresem: https://www.fabrykasily.pl/regulamin) - powyższe dotyczy również każdorazowego posiadacza Kodu Dostępu.
 5. Partner – przedsiębiorca współpracujący z Wydawcą, u którego możliwe jest nabycie Kodu Dostępu; nabycie Kodu Dostępu następuje za cenę nominalną wskazaną na Kodzie Dostępu;
 6. Pakiet Usług – w rozumieniu niniejszego Regulaminu pakiet usług oferowany w Serwisie Usług Płatnych, który można zamówić przy wykorzystaniu Kodu Dostępu;
  Kod Dostępu może zostać wykorzystany wyłącznie w celu zamówienia Pakietu Dietetycznego lub Pakietu Dietetyczno-Treningowego, realizowanego przez okres jednego miesiąca lub trzech miesięcy.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin określający zasady i warunki nabywania oraz realizacji Kodów Dostępu.

3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Proces nabycia Kodu Dostępu. W celu nabycia Kodu Dostępu Użytkownik:
  • a) udaje się do Partnera Wydawcy;
  • b) wybiera Pakiet Usług spośród dostępnych, wraz z okresem jego trwania;
  • c) dokonuje płatności na rzecz Partnera w kwocie odpowiadającej wartości wybranego Kodu Dostępu;
  • d) otrzymuje Kod Dostępu, przy użyciu którego możliwe jest zamówienie Pakietu Usług.
  • Kod Dostępu nabyty u Partnera nie podlega zwrotowi.
 2. Metoda płatności za Kod Dostępu. Kod Dostępu może być nabyty wyłącznie środkami pieniężnymi (gotówkowo lub kartą płatniczą - bezgotówkowo). Nabycie Kodu Dostępu w inny sposób, w szczególności Kartą Podarunkową czy Voucherem, nie jest możliwe.
 3. Zakaz odsprzedaży Kodu Dostępu. Użytkownik, który nabył Kod Dostępu, może go wykorzystać samodzielnie bądź przekazać nieodpłatnie innemu Użytkownikowi, wyłącznie w celu zamówienia Pakietu Usług. Zabronione jest dokonywanie odsprzedaży Kodu Dostępu innemu Użytkownikowi.
 4. Ważność Kodu Dostępu. Kod Dostępu jest ważny 12 miesięcy, począwszy od dnia miesiąca, w którym dokonano nabycia i wydania Kodu Dostępu. Kod Dostępu może zostać wykorzystany w czasie obowiązywania niniejszej akcji marketingowej lub po jej zakończeniu. W przypadku gdy po zakończeniu akcji marketingowej realizacja Kodu Dostępu z przyczyn leżących po stronie Wydawcy nie będzie możliwa, Użytkownik otrzyma ekwiwalentną Kartę Podarunkową lub Voucher, z zastrzeżeniem że wykorzystanie otrzymanego ekwiwalentu może być ograniczone czasowo.
 5. Zabezpieczenie Kodu Dostępu. Kod Dostępu zabezpieczony jest umieszczonym na nim indywidualnym, jednorazowym numerem. Kod ten służy do potwierdzania transakcji dokonywanych przy użyciu Kodu Dostępu w Serwisie Usług Płatnych.
 6. Jednorazowy charakter Kodu Dostępu. Kod Dostępu ma jednorazowy charakter, tzn. musi być wykorzystany w ramach jednej transakcji i po jego wykorzystaniu traci ważność. Kod Dostępu może zostać wykorzystany wyłącznie w celu zamówienia Pakietu Usług realizowanego przez okres jednego miesiąca lub trzech miesięcy.
 7. Brak cech elektronicznego instrumentu płatniczego. Kod Dostępu nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą ani kartą kredytową.
 8. Brak odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie Kodu Dostępu. Partner ani Wydawca nie ponoszą odpowiedzialności za Kody Dostępu, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich wydaniu Użytkownikowi.
 9. Brak roszczeń w przypadku utraty lub uszkodzenia Kodu Dostępu. Użytkownikowi nie przysługują wobec Partnera oraz Wydawcy żadne roszczenia w przypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Kodu Dostępu po jej wydaniu Użytkownikowi.
 10. Obowiązki Użytkownika związane z przekazaniem Kodu Dostępu. Użytkownik, który nabył Kod Dostępu i zamierza go przekazać innemu Użytkownikowi, jest zobowiązany do poinformowania nowego Użytkownika, że Kod Dostępu:
  • a) może być zrealizowany wyłącznie w Serwisie Usług Płatnych, wyłącznie w celu skorzystania z konkretnego Pakietu Usług, przez czas przypisany do danego Kodu Dostępu,
  • b) nie posiada terminu ważności,
  • c) może być zrealizowany przez każdorazowego jej Użytkownika,
  • d) musi być zrealizowany jednorazowo,
  • e) może być wykorzystany wyłącznie przez osobę fizyczną, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych lub która ukończyła 15 lat i posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na nabycie Kodu Dostępu i zamówienie Pakietu Usług,
  • f) może być zrealizowany przez osobę, która nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji Pakietu Usług określonych w aktualnym Regulaminie Usług Płatnych (dostępnym pod adresem: https://www.fabrykasily.pl/regulamin).

3. ZASADY REALIZACJI KODÓW DOSTĘPU

 1. Sposób realizacji Kodu Dostępu przez Użytkownika. Wykorzystanie Kodu Dostępu przez Użytkownika polega na wpisaniu jednorazowego kodu znajdującego się pod zdrapką wyłącznie na stronie internetowej https://www.fabrykasily.pl/aktywacja. Skorzystanie z Pakietu Usług wymaga zalogowania lub zarejestrowania w Serwisie Fabryki Siły. Nie jest dopuszczalne, w szczególności, wykorzystanie Kodu Dostępu w celu opłacenia już zamówionej a dotychczas nieopłaconej Usługi Płatnej czy w celu rozszerzenia Usługi Płatnej o wartość Kodu Dostępu.
 2. Prawo odmowy realizacji Karty. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Kodu Dostępu w następujących przypadkach:
  • a) uzasadnionej wątpliwości odnośnie autentyczności Kodu Dostępu,
  • b) uszkodzenia Kodu Dostępu w stopniu uniemożliwiającym odczytanie indywidualnego kodu znajdującego się pod zdrapką,
  • c) wystąpienia niezależnej od Wydawcy awarii systemu sprzedażowego lub innej awarii uniemożliwiającej skorzystanie z Kodu Dostępu w Serwisie Usług Płatnych przez czas jej trwania.

5. ZWROT PAKIETU USŁUG

 1. Zdrowotne przeciwwskazania do realizacji Pakietu Usług. Użytkownik, który wykorzysta Kod Dostępu do danego Pakietu Usług, w przypadku gdy Pakiet Usług lub jego część nie może zostać zrealizowana z powodu przeciwwskazań zdrowotnych, udokumentowanych odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, otrzyma nowy Kod Dostępu, a w sytuacjach wyjątkowych zwrot pieniędzy w wysokości odpowiadającej równowartości Kodu Dostępu. Zwrot może nastąpić w terminie 14 dni od dnia użycia przez Użytkownika jednorazowego kodu.
 2. Kod Dostępu a odstąpienie od Umowy na realizację Pakietu Usług. Użytkownik, który, po wykorzystaniu Kodu Dostępu do zamówienia Pakietu Usług, złoży oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na podstawie Ustawy o prawach konsumenta, otrzyma nowy Kod Dostępu.
 3. Kod Dostępu a brak możliwości złożenia zamówienia na Pakiet Usług lub brak możliwości realizacji Pakietu Usług. Użytkownik, który nie będzie uprawniony do zamówienia Pakietu Usług lub nie będzie uprawniony do realizacji wybranego Pakietu Usług z uwagi na okoliczności wskazane w Regulaminie lub Regulaminie Usług Płatnych, takie jak w szczególności: brak zgody przedstawiciela ustawowego, niewypełnienie ankiety zdrowotnej, posiadanie przeciwwskazań zdrowotnych do realizacji Pakietu Usług, otrzyma nowy Kod Dostępu, a w sytuacjach wyjątkowych zwrot pieniędzy w wysokości odpowiadającej równowartości Kodu Dostępu.
 4. Kod Dostępu a reklamacja Pakietu Usług. Poza przypadkami, o których mowa powyżej, Pakiet Usług nabyty w Serwisie Usług Płatnych z wykorzystaniem Kodu Dostępu podlega zamianie albo zwrotowi w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji Pakietu Usług zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn. Dz.U. 2016, poz. 380 ze zm.) dotyczącymi rękojmi, jeżeli stwierdzona zostanie wada stanowiąca o niezgodności Pakietu Usług z umową.
 5. Sposób rozpatrzenia reklamacji. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej, Użytkownikowi zostanie wydany nowy Kod Dostępu. Termin ważności nowego Kodu Dostępu biegnie licząc od dnia, w którym dokonano wydania nowego Kodu Dostępu.

6. REKLAMACJE

 1. Termin rozpatrzenia reklamacji. Wszelkie reklamacje związane z realizacją Kodów Dostępu będą rozpatrywane przez Wydawcę w drodze pisemnej lub elektronicznej w terminie 14 dni od dnia wpływu reklamacji złożonej przez Użytkownika.
 2. Sposób składania reklamacji. Reklamacje związane z Kodami Dostępu mogą być składane listownie na adres siedziby Wydawcy, wskazany w pkt 2 ust. 1 Regulaminu, lub elektronicznie na adres
 3. Treść reklamacji. W celu jak najszybszego rozpatrzenia reklamacji wskazane jest podanie takich informacji jak: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres korespondencyjny, opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji, adres e- mail, numer transakcji płatniczej lub bankowej w celu identyfikacji osoby, numer zamówienia.
 4. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji. Składający reklamację zostanie powiadomiony o wyniku rozpatrzenia reklamacji listem poleconym wysłanym na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji w terminie wskazanym w ust. 1 powyżej lub drogą elektroniczną na podany e-mail reklamującego.

7. DANE OSOBOWE

 1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Wydawca.
 2. Cel przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane są w celu: realizacji Kodu Dostępu, złożenia reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, obsługi złożonego zapytania.
 3. Dobrowolność. Wykorzystanie Kodu Dostępu wymaga podania danych niezbędnych do złożenia zamówienia na Pakiet Usług. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zamówienia Pakietu Usług.
 4. Uprawnienia Użytkownika. Użytkownik, którego dane osobowe przetwarzane są w związku z nabyciem lub wykorzystaniem Kodu Dostępu, ma w każdym czasie prawo żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego.
 5. Okres przetwarzania danych. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji Pakietu Usług, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
 6. Rozszerzony obowiązek informacyjny. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Użytkownika znajdują się w Polityce Prywatności.

8. ZMIANY REGULAMINU

 1. Zmiana Regulaminu. Wydawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
  • a) zmiany przepisów prawa regulujących wydawanie Kodów Dostępu wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Stron;
  • b) konieczność dostosowania zasad wydawania Kodów Dostępu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Wydawcę organu administracji publicznej lub − orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Wydawcy wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Stron;
  • c) zmiana sposobu wydawania lub korzystania z Kodów Dostępu spowodowana wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznymi;
  • d) ekonomiczna nieopłacalność wydawania Kodów Dostępu;
  • f) zmiana formy prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Wydawcę;
  • g) wystąpienie nieścisłości, bądź wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Regulaminu;
  • h) połączenie, podział albo przekształcenie Wydawcy albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Wydawcy wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych);
  • i) zaistnienia innych, wyłącznie ważnych przyczyn.
 2. Zastosowanie Regulaminu po zmianach. Zmiany wchodzą w życie od dnia wskazanego w informacji i odnoszą się do Kodów Dostępu nabytych od tego dnia. Realizacja Kodów Dostępu nabytych przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu odbywa się na zasadach dotychczasowych.

9. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

 1. Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu. Spór zaistniały pomiędzy Użytkownikiem a Wydawcą może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Wydawcy w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Wydawcy do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Użytkownika reklamacji spór nie został rozwiązany, Wydawca każdorazowo przekaże Użytkownikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Wydawca nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 2. Inspekcja Handlowa. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Użytkownika spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Stronami.
 3. Działania Inspekcji Handlowej. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Użytkownika, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Wydawcę.
 4. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Użytkownik może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów.
 5. Inne informacje prawne. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności, w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Użytkownik może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php).
 6. Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich), Użytkownik może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Obowiązywanie Regulaminu. Regulamin obowiązuje od dnia 14.02.2020 przez czas nieoznaczony. Wydawca ma prawo do zakończenia niniejszej akcji marketingowej z 30-dniowym wyprzedzeniem. Informacja o zakończeniu akcji marketingowej pojawi się na stronie wskazanej w ust. 2 poniżej. Zakończenie akcji marketingowej pozostaje bez wpływu na możliwość wykorzystania Kodów Dostępu wydanych w czasie obowiązywania akcji już po jej zakończeniu.
 2. Dostępność Regulaminu. Pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym https://www.fabrykasily.pl/regulamin.
 3. Kontakt. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Kodami Dostępu powinna być kierowana na następujący adres: . Z Wydawcą można się skontaktować dzwoniąc pod numer telefonu +48 511 749 870 .
 4. Klauzula salwatoryjna. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Sąd właściwy. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest Przedsiębiorca jest sąd powszechny dla siedziby Wydawcy, a w sprawach, których stroną jest Konsument, sąd właściwy według przepisów ogólnych.
 6. Prawo właściwe. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Wybór prawa a uprawnienia konsumenckie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Użytkownika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Wydawcą a Użytkownikiem, na mocy prawa które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.

IX. Postanowienia końcowe

 1. Właścicielowi Serwisu przysługuje prawo okresowego zawieszenia świadczenia Usługi w Serwisie w stosunku do wszystkich lub niektórych Kont Użytkowników w związku z przeprowadzaniem prac konserwacyjnych.
 2. Właściciel Serwisu ma prawo odstąpić od świadczenia Usługi w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, w szczególności zamieszczenia Treści o charakterze niedozwolonym, czyli sprzecznych z przepisami obowiązującego prawa lub niniejszego Regulaminu.
 3. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
 5. Właściciel Serwisu zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.
 6. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
 7. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.

X. REGULAMIN USŁUGI „ZAMÓW Z PLAY”

 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez P4 na rzecz Abonentów Usługi „Zamów z Play” umożliwiającej zamawianie za pośrednictwem P4 Usług Płatnych od Administratora Usług Płatnych. Szczegółowy regulamin znajduje się tutaj: https://www.play.pl/resources/pdf/2020/Regulamin-Zamow-z-Play_17-12-2020.pdf
 2. Obsługę techniczną Usługi „Zamów z Play” sprawuje firma Digital Virgo Polska S.A., z siedzibą przy ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000253675, z kapitałem zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, opłaconym w całości, NIP: 527-23- 17-216, REGON: 016750310. Adres do korespondencji jest taki sam, jak adres siedziby. Adres e-mail: pomoc@justpay.pl
 3. Szczegółowy regulamin znajduje się tutaj: https://subscription-justpay.digitalvirgo.pl/#/rules
 4. Klient opłacający zamówienie poprzez Zamawiam z Play może otrzymywać do wybranych zamówień dodatkowy rabat.

XI. Zasady dodawania produktów w dzienniku dietetycznym
 1. Każdy Użytkownik ma możliwość dodania własnego produktu do dziennika dietetycznego. Użytkownik może dodać zdjęcie oraz nazwę produktu. Zamieszczenie zdjęcia jest równoznaczne z oświadczeniem, że Użytkownikowi przysługują autorskie prawa majątkowe do zdjęcia, a zamieszczenie zdjęcia nie narusza prawa autorskich osób trzecich. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich Użytkownik zwolni Właściciela Serwisu z odpowiedzialności w przypadku niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia.
 2. W zakresie zdjęć produktu Użytkownik udziela Właścicielowi Serwisu niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie, bezpłatnej licencji, z prawem do udzielenia sublicencji na następujących polach eksploatacji: publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową. Licencja obejmuje także prawo Właściciela Serwisu do wprowadzania modyfikacji w zdjęciach. Licencja obejmuje także prawo Właściciela Serwisu do wprowadzania modyfikacji w zdjęciach. Wszelkie modyfikacje zdjęć zawierających wizerunek osoby fizycznej nie mogą wypaczać charakteru zdjęcia, w szczególności nie mogą mieć charakteru ośmieszającego, czy poniżającego ani nie mogą przedstawiać tych osób w złym świetle. Licencja jest udzielona na okres 5 lat, a po upływie tego czasu- na czas nieokreślony.
 3. W przypadku zamieszczenia zdjęć zawierających wizerunek osoby trzeciej Użytkownik oświadcza, że posiada zgodę tej osoby na jego publikację, którą przedstawi na żądanie Właściciela Serwisu. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich Użytkownik zwolni Właściciela Serwisu z odpowiedzialności w przypadku niezgodności z prawdą powyższego oświadczenia.

C. Regulamin Programu Partnerskiego

I. Definicje

 1. Regulamin to niniejszy Regulamin programu partnerskiego, ustanowiony na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniony pod adresem URL Serwisu, w brzmieniu: www.fabrykasily.pl/regulamin. Regulamin określa warunki Programu Partnerskiego dla Użytkowników.
 2. Użytkownik to użytkownik Serwisu, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub Regulaminu Serwisu albo będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.
 3. Konsument to Użytkownik, który jest osobą fizyczną i przystępuje do Programu Partnerskiego, co nie jest związane bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową, jak również Użytkownik, który jest osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego – tylko w przypadku i zakresie, gdy zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi do takiej osoby znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy dotyczące konsumenta
 4. Organizator to ZIF Sp. z o.o. Sp. k., ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000598310, NIP 6772397992 oraz REGON 363593071, będąca Organizatorem, administratorem i właścicielem serwisu FabrykaSily.pl
 5. Serwis to serwis internetowy prowadzony przez Organizatora w języku polskim za pośrednictwem witryny www dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: www.fabrykasily.pl Za pośrednictwem Serwisu Organizator świadczy Usługi na rzecz Użytkowników.
 6. Usługa to usługa świadczona przez Organizatora na rzecz Użytkownika, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Serwisu, w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron polegająca na indywidualnych programach dietetyczno-treningowych.
 7. Program Partnerski to program prowadzony przez Organizatora dla Użytkowników, a jego celem jest promocja i polecanie Serwisu oraz Produktów oferowanych przez Usługodawcę, jak również nagrodzenie Partnerów na zasadach określonych w Regulaminie. Program Partnerski stanowi formę akcji promocyjnej prowadzonej przez Organizatora i nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi stosowanymi przez Organizatora, w czasie ich trwania; powyższe oznacza, że postanowienia Regulaminu Programu Partnerskiego nie znajdują zastosowania w zakresie i w czasie, w jakim akcje promocyjne mogłyby się ze sobą łączyć.
 8. Partner to Użytkownik będący uczestnikiem Programu Partnerskiego.
 9. Uczestnictwo Partnera w Programie Partnerskim odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu.
 10. Konto Użytkownika to panel zarządzający czynnościami Użytkownika w obszarze Serwisu, pod warunkiem Rejestracji i logowania.
 11. Rejestracja to utworzenie Konta Użytkownika przez Użytkownika przy użyciu formularza rejestracyjnego Serwisu, znajdującego się na jego stronie internetowej.
 12. Dane Kontaktowe Organizatora to dane Organizatora, przy użyciu których Partner może się z nim skontaktować, tj. ZIF Sp. z o.o. Sp. k., ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków, adres e-mail: .

II. Warunki przystąpienia

 1. Partnerem może zostać wyłącznie zarejestrowany Użytkownik Serwisu, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2
 2. Partnerem może zostać także Użytkownik, który nie ukończył 18 roku życia, pod warunkiem dostarczenia Organizatorowi w formie elektronicznej wypełnionego oświadczenia od opiekuna ustawowego, który wyraził zgodę na jego udział w Programie Partnerskim.
 3. Przystąpienie do Programu Partnerskiego jest dobrowolne i następuje poprzez skorzystanie przez Użytkownika z formularza rejestracyjnego oraz akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, jako warunków regulujących prawa i obowiązki między Organizatorem a Partnerem.
 4. Partner może posiadać tylko jedno Konto Użytkownika zarejestrowane w Serwisie.

III. Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnictwo w Programie Partnerskim polega na kierowaniu osób trzecich na stronę internetową Serwisu, w celu dokonania przez nie bezpośredniego zakupu wybranych produktów lub Rejestracji Konta Użytkownika i zawarciu umowy kupna-sprzedaży za jego pośrednictwem.
 2. Dostęp do funkcjonalności Programu Partnerskiego jest możliwy w ramach Konta Użytkownika.
 3. Po założeniu konta Partner otrzymuje od Organizatora dostęp do linków polecających oraz banerów reklamowych. Podawane są one w formie kodu HTML do wklejenia na stronach Partnera oraz innych stronach internetowych. Użytkownik, klikając w baner lub link, zostaje przekierowany bezpośrednio na stronę Serwisu. Dodatkowo na jego komputerze zapisywany jest plik COOKIE ważny przez 30 dni, zawierający unikalny identyfikator Partnera. W ten sposób Organizator rozpoznaje i przypisuje Użytkownika oraz zamówienie konkretnym Partnerom.
 4. W przypadku gdy Użytkownik nie robił jeszcze zakupów w Serwisie, zostaje on przyporządkowany Partnerowi na cały czas jego aktywności w Programie Partnerskim. Wówczas każde jego kolejne zamówienie jest zamówieniem naliczanym dla Partnera.
 5. Jeżeli Użytkownik robił już zakupy u Organizatora, to przypisuje się Partnerowi tylko jedno zamówienie, które było wygenerowane przez danego Użytkownika w ciągu 30 dni od przejścia na Serwis Organizatora.
 6. Wprowadzenie nowego Użytkownika odbywa się poprzez Rejestrację Konta Użytkownika, który został skierowany na stronę internetową Serwisu za pomocą linku polecającego, tj. unikalnego hiperłącza udostępnionego przez Partnera.
 7. Zabronione jest umieszczenie loginu Partnera lub linku polecającego w niezamówionej informacji handlowej lub tzw. spamie, m.in. w formie wiadomości e-mail, a także dokonywanie sprzedaży lawinowej oraz tworzenie tzw. łańcuszków finansowych.
 8. Partner zobowiązuje się do nieujawniania swojego loginu oraz hasła osobom trzecim.
 9. Partner ponosi odpowiedzialność za następstwa ujawnienia swojego loginu lub hasła osobom trzecim.
 10. Partner zobowiązuje się do uczestnictwa w Programie Partnerskim zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 11. Partner udostępnia Organizatorowi swoje dane osobowe, w szczególności numer rachunku bankowego, w celu umożliwienia rozliczenia środków uzyskanych w ramach Programu Partnerskiego.
 12. Partner zobowiązuje się do szczególnej dbałości o prawa własności intelektualnej Organizatora. Korzystanie z oznaczeń firmowych Organizatora, w tym logo firmy, wymaga uprzedniej zgody Organizatora, chyba że użyte jest w celach informacyjnych i nie wprowadza osób trzecich w błąd co do celu użycia ww. oznaczeń, a zwłaszcza nie sugeruje, że Organizator jest autorem lub właścicielem treści przekazów informacyjnych/reklamowanych przygotowanych przez Partnera.
 13. Na każde żądanie Organizatora Partner udostępni Organizatorowi, pod rygorem zakończenia uczestnictwa w programie partnerskim ze skutkiem natychmiastowym, informacje niezbędne Organizatorowi do oceny, czy Partner bierze udział w Programie Partnerskim zgodnie z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującymi.
 14. Partner ponosi pełną odpowiedzialność prawną za każde naruszenie Regulaminu polegające na niezgodnym z prawem uczestnictwie w Programie Partnerskim, w tym polegające na nieautoryzowanym korzystaniu ze znaków towarowych Organizatora lub celowe wprowadzanie osób trzecich w błąd odnośnie do tożsamości podmiotu polecającego usługę (w tym poprzez wywoływanie mylnego wrażenia, że autorem kampanii polecającej stworzonej przez Partnera jest sam Organizator).
 15. Program Partnerski nie ma zastosowania (gratisowe dni, prowizja dla polecającego) przy wyborze specjalnego rodzaju płatności, np. Zamów z Play, płatności Apple, specjalnego rodzaju subskrypcje.

IV. Wypłata środków

 1. Wypłata środków następuje z tytułu uczestnictwa w Programie Partnerskim i spełnienia określonych w nim warunków.
 2. Za każdy zakup dokonany przez Użytkownika, który złożył zamówienie za pośrednictwem linku polecającego (lub złożył ponowne zamówienie) w okresie uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim, Organizator zasila rachunek Partnera o kwotę wysokości 25% wartości netto zamówienia dokonanego przez tego Użytkownika. Niniejsze postanowienie nie dotyczy zakupów objętych inną formą promocji, chyba że wyraźnie wskazano inaczej. Zasilenie rachunku Partnera nie następuje w odniesieniu do zlecenia, które:
  • 1) zostanie zwrócone przez osobę trzecią,
  • 2) nie będzie opłacone w pełnej kwocie przez osobę trzecią,
  • 3) będzie w trakcie ewentualnego procesu reklamacyjnego do czasu rozpatrzenia reklamacji.
 3. Partner ma możliwość podglądu zgromadzonych środków w ramach panelu administracyjnego Konta Użytkownika.
 4. Środki uzyskane poprzez dokonywanie zakupów przez wprowadzonych Użytkowników Partner może wypłacić po przekroczeniu wartości co najmniej 100 zł.
 5. Wynagrodzenie za polecanie można wypłacić po przekroczeniu wartości co najmniej 100 zł. O chęci wypłaty wynagrodzenia za polecanie zebranego w Programie Partnerskim należy poinformować poprzez kontakt z ekspertem lub drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres
 6. Żądanie wypłaty następuje poprzez wysłanie wniosku w formie elektronicznej poprzez użycie funkcjonalności Konta Użytkownika.
 7. Wynagrodzenie za polecanie w odniesieniu do Partnerów – zarejestrowanych podatników VAT czynnych – wypłacane jest na podstawie wystawionych faktur VAT, a w odniesieniu do pozostałych Partnerów na podstawie wystawianych przez nich rachunków. Dokumenty te należy przekazać Organizatorowi poprzez użycie funkcjonalności Konta Użytkownika.
 8. Partner może złożyć maksymalnie jedno żądanie wypłaty co 30 dni.
 9. Wypłata wynagrodzenia za polecanie następuje przelewem zwykłym na osobisty rachunek bankowy Partnera, wskazany w ramach Konta Użytkownika, w czasie do 7 dni od wprowadzenia dokumentu do Konta Użytkownika. Koszty transakcji w przypadku polskiego rachunku ponosi Organizator, a w przypadku rachunku zagranicznego koszty transakcji ponosi Partner.
 10. Organizator wyraża zgodę na otrzymywanie rachunków oraz faktur VAT w formie elektronicznej.
 11. Partner ponosi odpowiedzialność za dokonanie odpowiednich rozliczeń we właściwym Urzędzie Skarbowym.

V. Rozwiązanie i odstąpienie od uczestnictwa w Programie Partnerskim

 1. Program Partnerski jest realizowany przez czas nieoznaczony.
 2. Uczestnictwo w Programie Partnerskim może zostać zakończone przez Partnera lub Organizatora bez podania przyczyny i w każdym czasie poprzez wiadomość e-mail, przesłaną na adres e-mail Organizatora lub Partnera, z 14-dniowym wypowiedzeniem. Uczestnictwo w Programie Partnerskim może zostać zakończone przez Organizatora wobec jednego Partnera lub wobec wszystkich Partnerów.
 3. W przypadku niezastosowania się przez Partnera w terminie 30 dni do wezwania dotyczącego wskazania aktualnych danych koniecznych do realizacji Programu Partnerskiego Organizator ma prawo do zakończenia uczestnictwa Partnera w Programie Partnerskim bez wypowiedzenia.
 4. Organizator ma prawo zakończyć uczestnictwo w Programie Partnerskim bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy Partner nie spełnia lub rażąco narusza warunki określone w niniejszym Regulaminie lub celowo działa na szkodę Organizatora, a także w sposób sztuczny lub automatyczny wprowadza Użytkowników lub Konsumentów w błąd. Zakończenie uczestnictwa w tym trybie oznacza ponadto uniemożliwienie żądania wypłaty zgromadzonych środków.
 5. Partner będący Konsumentem może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od uczestnictwa w Programie Partnerskim.
 6. Partner będący Konsumentem może odstąpić od uczestnictwa w Programie Partnerskim, składając Organizatorowi oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie powinno wyrażać chęć odstąpienia od uczestnictwa w Programie Partnerskim oraz dane identyfikacyjne Partnera, w celu usprawnienia procesu jego rozpoznania.
 7. W przypadku otrzymania drogą elektroniczną oświadczenia o odstąpieniu przez Partnera będącego Konsumentem Organizator niezwłocznie prześle Partnerowi potwierdzenie jego otrzymania.

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje można składać w formie pisemnej, listem tradycyjnym na adres wskazany w Danych Kontaktowych Organizatora, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
 2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane identyfikacyjne Partnera, w celu usprawnienia procesu jego rozpoznania.
 3. Organizator rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Partnera, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.
 4. Organizator informuje Partnera o sposobie rozpoznania reklamacji w sposób wskazany przez Partnera w treści reklamacji, a wobec braku takiej informacji, w sposób analogiczny do sposobu wniesienia reklamacji przez Partnera.
 5. Konsument dysponuje możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, m.in. skorzystania z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona Konsumentów, a także skorzystania z unijnej platformy ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator prowadzi Program Partnerski zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Organizator udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Serwisu.
 3. Partnerzy Programu Partnerskiego mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.
 4. Organizator zobowiązuje się do prowadzenia działań zmierzających do ochrony danych podanych przez Partnera oraz znajdujących się na jego Koncie Użytkownika przed nieuprawnionym dostępem i użyciem.
 5. Wyłącza się odpowiedzialność Organizatora z tytułu następstw naruszania postanowień Regulaminu przez Partnera, nieprawidłowości związanych z rozliczaniem należności w ramach Programu Partnerskiego z przyczyn leżących po stronie Partnera, rękojmi w stosunku do Partnerów niebędących Konsumentami oraz korzyści utraconych przez Partnera niebędącego Konsumentem.
 6. Zasady przetwarzania danych osobowych uregulowane zostały w dokumencie „Polityka prywatności”, zamieszczonym w obszarze strony internetowej Serwisu.
 7. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Partnera będącego Konsumentem, wynikających z przepisów polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 8. W przypadku niezgodności postanowień Regulaminu z przepisami polskiego prawa powszechnie obowiązującego, stosuje się te przepisy.
 9. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.
 10. Zmiana Regulaminu może nastąpić z istotnych przyczyn organizacyjnych, technicznych lub prawnych, poprzez opublikowanie jego nowego brzmienia w Serwisie, z zachowaniem 14-dniowego okresu obowiązywania dotychczasowego Regulaminu przed wejściem zmian w życie.
 11. Do daty wejścia w życie nowego Regulaminu Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Programu Partnerskiego w przypadku, gdy nie wyraża zgody na warunki nowego Regulaminu.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu Partnerskiego w całości bez konieczności podawania przyczyny.