Polityka prywatności

 1. Właścicielem serwisu oraz Aplikacji Fabryka Siły jest Firma:
  ZIF sp. z o.o. sp. k.,
  REGON: 363593071,
  NIP: 6772397992
  z siedzibą w Krakowie, ul. Królowej Jadwigi 86
  Email:
  Telefon: + 48 504 953 392
 2. ZIF sp. z o.o. sp. k. jest administratorem danych osobowych użytkownika w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 3. Administrator danych osobowych przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników.
 4. Administrator danych osobowych informuje, iż dane osobowe użytkowników serwisu oraz Aplikacji Fabryka Siły podane w formularzach zamówień i/lub kontaktowych bądź w trakcie rejestrowania Konta przy użyciu Aplikacji będą przetwarzane do jak najlepszego świadczenia konkretnych zamawianych przez użytkownika usług.
 5. W celu realizacji usług za pośrednictwem serwisu lub Aplikacji Fabryka Siły, administrator danych osobowych może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia opisane w Polityce prywatności.
 6. Korzystanie z serwisu oraz Aplikacji Fabryka Siły wymaga podania przez użytkownika jego danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu oraz numeru telefonu i adresu e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, jednakże bez tych danych nie będzie możliwości złożenia zamówienia oraz korzystania z konkretnej usługi.
 7. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest podjęcie czynności niezbędnych do zawarcia umowy, zawarcie i wykonanie umowy – zarówno w zakresie prowadzenia Konta, jak i w zakresie realizacji zamówionej usługi, a po jej wykonaniu, uzasadniony interes prawny administratora polegający na prawie do przetwarzania danych przez okres przedawnienia roszczeń wynoszący 6 lat, w trakcie którego możliwa jest obrona przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenie ewentualnych roszczeń. Podstawą przetwarzania danych zdrowotnych jest udzielona przez użytkownika zgoda poprzez wypełnienie ankiety, na podstawie której opracowany jest właściwy plan treningowy lub dietetyczny. Podstawą przetwarzania danych jest również realizacja obowiązku prawnego w zakresie przepisów podatkowych (obowiązek przetwarzania danych w celu wykazania podstawy opodatkowania). Podstawą przetwarzania danych na cele marketingowe może być również zgoda użytkownika, która jest ważna do czasu jej wycofania.
 8. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane w celu prowadzenia Konta, realizacji zamówienia, a następnie w celach obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia roszczeń, ewentualnie w celu realizacji działań marketingowych.
 9. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane przez okres realizacji zamówienia, przez okres prowadzenia Konta, a następnie przez okres 6 lat (przewidziany prawem okres przedawnienia roszczeń). Po upływie tego okresu dane osobowe podlegają usunięciu.
 10. Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych użytkownika podmiotom trzecim za wyjątkiem zaufanych podwykonawców, którzy uczestniczą w procesie przetwarzania danych użytkownika. Zaufanymi podmiotami wspierającymi działalność Administratora danych osobowych przy realizacji zamówienia są, w szczególności firmy kurierskie, biuro rachunkowe oraz podwykonawcy IT tacy jak hostingodawca danych użytkownika, firma OVH z miejscem przetwarzania danych we Francji.
 11. Dane osobowe użytkownika nie są przekazywane do państwa trzeciego. Może to jednak nastąpić, przy czym wyłącznie za uprzednim poinformowaniem oraz spełnieniem właściwych wymogów informacyjnych, formalnych oraz związanych z bezpieczeństwem wynikających z przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.
 12. Dokonując zakupu produktu i podając swoje dane teleadresowe, użytkownik akceptuje właściwy regulamin świadczenia usług oraz niniejszą Politykę prywatności, potwierdzając tym samym zapoznanie się z zasadami świadczenia usług oraz informacjami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych użytkownika.
 13. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, jak również przeniesienia, ograniczenia lub usunięcia w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
 14. W zakresie w jakim dane użytkownika są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce dotychczas.
 15. Realizacja uprawnień dotyczących danych osobowych, w tym wycofania zgody, jest możliwa poprzez kontakt z Administratorem danych osobowych przy wykorzystaniu podanych na wstępie Polityki prywatności danych kontaktowych.
 16. W przypadku wątpliwości co do zgodności z prawem przetwarzanych danych, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (ul. Stawki 2).
 17. Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Administrator danych osobowych potrzebuje m.in poniższych danych o użytkowniku:
  • imię i nazwisko użytkownika
  • adres dostawy,
  • telefon kontaktowy
 18. Dane wskazane w pkt 17 pochodzą bezpośrednio od użytkownika.
 19. W przypadku zamówienia obejmującego plany dietetyczne zakres danych, które użytkownik musi podać może być szerszy, w tym także obejmować dane szczególne dotyczące stanu zdrowia użytkownika. Jest to niezbędne do opracowania właściwego planu dostosowanego do danego użytkownika.
 20. Korzystanie z pełnej funkcjonalności Aplikacji Fabryka Siły wymaga wyrażenia przez użytkownika zgody na połączenie Aplikacji Fabryka Siły z aplikacją Google Fit. W tym celu Aplikacja Fabryka Siły poprosi o dostęp do wyświetlania informacji o szybkości i dystansie z Google Fit oraz wyświetlanie i przechowywanie informacji o Twojej aktywności fizycznej za pomocą Google Fit (liczba przebytych kroków, przebyty dystans, liczba spalonych kalorii). Dzięki połączeniu i wyrażeniu stosownych zgód użytkownik Aplikacji Fabryka Siły będzie miał dostęp do danych zbieranych przy wykorzystaniu aplikacji Google Fit – dane te mogą być wykorzystywane do świadczonej dla użytkownika usługi opracowania właściwego planu dietetycznego lub treningowego. Korzystanie z Aplikacji Fabryka Siły bez połączenia z Google Fit jest możliwe, przy czym ograniczy to funkcjonalność dostępną dla użytkownika w Aplikacji.
 21. Korzystając z aplikacji Google lub łącząc Aplikację Fabryka Siły z usługami Google może nastąpić przekazanie Twoich danych osobowych do Google. Szczegółowe zasady przetwarzania danych przez Google dostępne są pod adresem: https://policies.google.com/privacy
 22. Dane osobowe użytkownika są chronione przy wykorzystaniu adekwatnych środków organizacyjnych i technicznych, wśród których można wymienić m.in.: stosowanie wewnętrznych procedur ochrony danych, ograniczony dostęp do danych, dostęp wyłącznie dla osób upoważnionych, przechowywanie danych w formie zaszyfrowanej.
 23. Dane osobowe użytkownika nie są sprzedawane czy w inny sposób dystrybuowane przy korzystaniu z serwisu czy Aplikacji Fabryka Siły. Dane są przetwarzane wyłącznie w zakresie opisanym w Polityce prywatności.
 24. Dane użytkownika, w tym dane pochodzące z Google Fit, są przetwarzane wyłącznie w celu świadczenia usług oraz poprawy funkcjonalności aplikacji. Dane nie są przetwarzane w innych celach, w szczególności nie są wykorzystywane do: targetowanych reklam, sprzedawane brokerom danych, wykorzystywane do tworzenia personalizowanych lub retargetowanych reklam, wykorzystywane do trenowania modelów sztucznej inteligencji czy do oceny zdolności kredytowej.
 25. Niezależnie od powyższego użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Administratora danych osobowych lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystając z formularza kontaktu z Administratorem danych. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.
 26. Serwis wykorzystuje narzędzia remarketingowe w postaci usługi Facebook Piksel (wewnętrzne i zewnętrzne pliki cookies), co jest równoznaczne z profilowaniem preferencji użytkownika Serwisu i ma na celu optymalizację reklam wyświetlanych w Serwisie i portalu Facebook, w tym reklam zachęcających Użytkownika do ponownego skorzystania z Serwisu. Każdy Użytkownik może zarządzać ustawieniami dot. Facebook Piksel, w tym sprzeciwić się jego wykorzystaniu, szczegóły znajdują się pod adresem: https://www.facebook.com/help/109378269482053/?helpref=hc_fnav.
  Celem uniknięcia wątpliwości Serwis informuje, że w wyniku profilowania stosowanego przez Serwis względem Użytkownika nie jest podejmowana żadna decyzja, która miałaby się opierać wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, wywołująca wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Użytkownika wpływająca. Informacje dotyczące usługi Facebook Piksel nie znajdują zastosowania do użytkownika Aplikacji Fabryka Siły.
 27. Serwis korzysta z narzędzi analitycznych, takich jak: Google Analitycs używanych do celów wewnętrznych, służących do poprawy funkcjonalności witryny, optymalizacji i łatwości użytkowania. Właściciel witryny może zobaczyć za pomocą tych narzędzi, w jaki sposób użytkownik porusza się po witrynie, jakie treści przegląda, skąd trafił na witrynę oraz wiele innych danych analitycznych. Wszystkie czynności są jednak anonimowe, właściciel serwisu widzi powyższe czynności jako dane anonimowe, nie jest w stanie przypisać ich konkretnemu użytkownikowi, dane te nie zawierają danych osobowych. Informacje dotyczące usługi Google Analitycs nie znajdują zastosowania do użytkownika Aplikacji Fabryka Siły.
 28. Dane wpisane do formularza zamówienia lub kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje zakupu w Serwisie i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy składaniu zamówienia jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu.
 29. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu, a Użytkownikiem, który jest Konsumentem zostają poddane sądom właściwym.
 30. Wszystkie zmiany niniejszej Polityki prywatności będą udostępnione w serwisie oraz Aplikacji Fabryka Siły.
 31. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt używając formularza kontaktowego.