Polityka Prywatności - Sklep Fabryka Siły
Polityka Prywatności

6 grudnia 2023 r.

Informacja Administratora o ochronie prywatności w sklepie internetowym www.fabrykasily.pl/sklep

 

I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument opisuje sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez Muscle Power sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Krakowska 45 lok. 86/87A (dalej: „my”), określa cele i podstawy prawne przetwarzania oraz przedstawia informacje na temat praw osób, których dane dotyczą.

Kwestię zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami prawa, w szczególności z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - („RODO”) traktujemy bardzo poważnie.

Pragniemy zapewnić przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych. Szczególnie poważnie traktujemy bezpieczeństwo przetwarzanych przez nas danych osobowych. Stosujemy zabezpieczenia adekwatne do zidentyfikowanych ryzyk oraz wynikające z uznanych międzynarodowych standardów w zakresie bezpieczeństwa, a nasz system zarządzania bezpieczeństwem informacji dotyczących danych naszych klientów jest zgodny z wymogami normy ISO/IEC 27001.

II. ADMINISTRATOR DANYCH I DANE KONTAKTOWE

Administratorem danych osobowych jest Muscle Power sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Krakowska 45 lok. 86/87A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001078541, posiadająca numer NIP: 9492266115 i Regon: 527368864.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego dokumentu oraz celów i sposobu przetwarzania przez nas danych osobowych, możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Muscle Power sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, Krakowska 45 lok. 86/87A;
  • przez email: iod@musclepower.pl;


Aby zagwarantować transparentne i zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych, powołaliśmy w naszej firmie Inspektora ochrony danych. Aby się z nim skontaktować wyślij e-mail na adres wskazany powyżej.

III. PRZEKAZYWANIE DANYCH STRONOM TRZECIM

Przekazujemy lub ujawniamy gromadzone przez nas dane osobowe zewnętrznym dostawcom usług wsparcia. Korzystamy z dostawców takich usług jak: wparcie techniczne funkcji IT, w tym w zakresie zarządzania i utrzymania systemów informatycznych i ich bezpieczeństwa, usług przechowywania danych, dostawców aplikacji biznesowych i naszych dostawców produktów, narzędzi wsparcia call center, a także usług w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony mienia oraz doradztwa prawnego i biznesowego.

Zgodnie z naszą polityką korzystamy wyłącznie z usług zewnętrznych dostawców oraz Partnerów, którzy są zobowiązani do zachowania poufności oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Zewnętrzni dostawcy usług oraz nasi Partnerzy są poddawani weryfikacji przed nawiązaniem z nami współpracy pod kątem zagwarantowania właściwego poziomu zabezpieczenia danych osobowych oraz przestrzegania obowiązujących wymogów prawnych.

Poza tym, możemy przekazać dane osobowe organom publicznym jeżeli jest to wymagane na mocy obowiązujących przepisów.

IV. MIEJSCE PRZETWARZANIA DANYCH

Wszystkie dane osobowe naszych klientów przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

V. CELE i PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

Poniżej, w sekcjach tematycznych przedstawiamy informacje w jakich celach zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe, podstawy prawne przetwarzania oraz czas w jakim je przechowujemy.

Kontakt z nami


Cel przetwarzania Podstawa prawna Czas przechowywania
Kontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą w celu rozwiązania sprawy niezwiązanej bezpośrednio z zawartą umową, w związku z którą zainicjowana została komunikacja do nas za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej korespondencji. Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na konieczności rozwiązania zgłoszonej sprawy związanej z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Do czasu załatwienia ostatecznego sprawy lub złożenia skutecznego sprzeciwu.
Kontaktowanie się z osobą, której dane dotyczą w celach związanych bezpośrednio z realizacją umowy, tj.: obsługi sprzedaży i procesu posprzedażowego w związku z którą zainicjowana została komunikacja do nas za pośrednictwem poczty e-mail, tradycyjnej korespondencji. Niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do momentu zakończenia umowy / rezygnacji z naszych usług.
Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będziemy mieli możliwości skontaktowania się i odpowiedzi w związku ze zgłoszoną sprawą lub nie będziemy mieli możliwości kontaktowania się w sprawach związanych z realizacją umowy.

Sklep internetowy - www.fabrykasily.pl/sklep

 Cel przetwarzania  Podstawa prawna  Czas przechowywania
Obsługa procesu sprzedaży i dostarczenia usług i produktów, w tym obsługa transakcji płatniczych. Niezbędność do zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Do momentu rezygnacji z naszych usług.
Realizacja obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa tj.:
- wystawianie dokumentów, które dotyczą sprzedaży: faktur VAT, faktur korygujących, not,
- obowiązki ustawowe związane z rozliczeniami podatkowymi i obowiązkami rachunkowymi,
- obsługa reklamacji, w tym informowanie o statusie zgłoszenia,
- archiwizacja dokumentacji.
Wykonanie obowiązków, wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) w związku przepisami ustaw taki jak: ustawa o rachunkowości; ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa - Ordynacja podatkowa, ustawa o prawach konsumenta, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz innych właściwych przepisów prawa w danym zakresie usług. Przez 5 lat, od momentu kiedy zakończy się rok, w którym miało miejsce zdarzenie tworzące obowiązek prawny, do którego zostały wystawione dokumenty.
Potwierdzenie przez Muscle Power wykonania swoich obowiązków.
Ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi.
Wykrywanie oszustw lub podjęcie prób ich zapobiegania.
Uzasadniony interes prawny administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na zapewnieniu roliczalności oraz ewentualnym dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, a także polegający na stosowaniu środków bezpieczeństwa mających na celu zapobiegania i wykrywanie oszustw. Do 3 lat do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, w tym uprawomocnienia się decyzji administracyjnej lub wyroku sądowego.
Podanie danych osobowych w powyższych celach jest:
● warunkiem zawarcia umowy oraz wymogiem umownym - dla celów przetwarzania realizowanych na
podstawie art. 6 ust.1 lit. b) i f) RODO,
● wymogiem ustawowym - dla celów przetwarzania realizowanych na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) RODO.
Podanie danych osobowych w powyższych celach jest dobrowolne.

 

VI. INFORMACJA O PRAWACH DO ŻĄDAŃ OD ADMINISTRATORA

A. Prawo dostępu do danych
Masz prawo, w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami.

B. Prawo do przenoszenia
W przypadku, gdy przetwarzamy dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie bezpośrednio lub do innego podmiotu, wskazanego przez Ciebie i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.

C. Prawo do poprawiania danych
Masz prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Jeśli posiadasz konto w naszym serwisie lub aplikacji możesz edytować zarówno swoje dane osobowe jak i zgody w ramach ustawień konta użytkownika.

D. Prawo do usunięcia danych
Masz prawo w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas danych osobowych. Pamiętaj, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator mamy prawo odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacji obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).

E. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
Masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa. Zostaniesz o tym oczywiście poinformowany.

F. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych
Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) – masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

G. Prawo do ograniczenia
Masz prawo w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod warunkami wynikającymi z RODO. W celu realizacji powyższych praw wyślij e-mail na adres wskazany w pkt. II powyżej. Jeśli Twoim zdaniem, w niewłaściwy sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, prosimy o skontaktowanie się z nami. Masz również prawo zgłosić skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji niniejszego dokumentu. Najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na stronie internetowej naszego serwisu.