Regulamin Programu Lojalnościowego - Sklep Fabryka Siły
Regulamin Programu Lojalnościowego
 1. PRZEDMIOT REGULAMINU

  Niniejszy dokument określa zasady funkcjonowania Programu Lojalnościowego Fabryki Siły oraz warunki uczestnictwa w Programie, w tym prawa i obowiązki Organizatora, Uczestników, a także zasady przyznawania Uczestnikom Kodów Rabatowych i innych korzyści związanych z uczestnictwem w Programie.

 2. DEFINICJE

  Wszelkie określenia pisane wielką literą użyte w niniejszym Regulaminie będą miały znaczenie nadane poniżej, chyba że z kontekstu ich użycia wynika inaczej. Określenia pisane wielką literą niezdefiniowane poniżej należy rozumieć w sposób, jaki wynika z Regulaminu Sklepu Internetowego Fabryka Siły.

  1. Program lub Program Lojalnościowy – Program Lojalnościowy Fabryki Siły, którego zasady określa Regulamin.
  2. Regulamin – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego Fabryki Siły Edycja 2021.
  3. Organizator – ZIF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, KRS: 0000598310, REGON: 363593071, NIP: 6772397992, ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków, e-mail: sklep@fabrykasily.pl, telefon: +48 506 665 130.
  4. Uczestnik – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych prawem także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną w rozumieniu przepisów Działu II tyt. II Księgi Pierwszej Kodeksu cywilnego, która spełniła warunki opisane w punkcie 4. Regulaminu i przystąpiła do Programu oraz która posiada adres do doręczeń zgodnie z punktem 3. ust. 2 Regulaminu.
  5. Rabaty Kwotowe – rabaty kwotowe przyznawane Uczestnikom z tytułu zakupu Produktów, naliczane po dokonaniu transakcji – zgodnie z zasadami wskazanymi w Regulaminie.
  6. Rabaty Aktywne – Rabaty Kwotowe, w zakresie których upłynął okres 20 dni kalendarzowych od ich przyznania. Rabaty Aktywne podlegają wymianie na Kod Rabatowy.
  7. Kod Rabatowy – generowany przez Uczestnika jednorazowy ciąg cyfr, którego wpisanie w rubryce „kod kuponu” dostępnej przy składaniu Zamówienia umożliwia obniżenie ceny Produktu o kwotę 10 zł lub jej wielokrotność, w zależności od wyboru Uczestnika, w okresie 90 dni od jego wygenerowania, z zastrzeżeniem skrócenia okresu ważności Kodu Rabatowego do ostatniego dnia obowiązywania Programu.
  8. Rabatowe Akcje Specjalne – akcje promocyjne prowadzone przez Organizatora, w trakcie których zakup wybranych Produktów, grup Produktów bądź dokonanie zakupów w wyznaczonym czasie lub też dokonanie zakupów o minimalnej wartości Zamówienia będzie wynagradzane przyznaniem Uczestnikowi dodatkowych Rabatów Kwotowych. 
  9. Sklep Internetowy – platforma sprzedażowa Organizatora dostępna pod adresem https://www.fabrykasily.pl/sklep/, umożliwiająca założenie Konta, zawarcie Umowy sprzedaży w rozumieniu Regulaminu Sklepu Internetowego Fabryka Siły oraz zamówienie usługi Newsletter.
  10. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma w rozumieniu art. 45 Kodeksu cywilnego, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Klientem a Sprzedawcą na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego Fabryka Siły.
  11. Konto – Usługa elektroniczna oznaczona wyłączną i indywidualną nazwą (login) i hasłem (ciąg znaków alfanumerycznych i diakrytycznych oraz specjalnych) podanym przez Klienta stanowiąca zbiór zasobów w systemie Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach oraz dane osobowe. Złożenie Zamówienia może nastąpić za pośrednictwem założonego Konta lub bez jego zakładania, natomiast uczestnictwo w Programie możliwe jest wyłącznie po założeniu Konta.
 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Korzyści z uczestnictwa w Programie. Na zasadach określonych poniżej w Regulaminie i z zastrzeżeniem określonych warunków, przystępując do Programu, Uczestnik może:
   • rozpocząć zbieranie Rabatów Kwotowych;
   • wymieniać Rabaty Aktywne na Kody Rabatowe;
   • otrzymać inne przyznane przez Organizatora korzyści, w tym gratisy, rabaty, zniżki, obniżki, bony lub inne szczególne oferty cenowe lub produktowe.
  2. Zakres terytorialny. Program jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale przeznaczony jest dla Uczestników posiadających adres do doręczeń w Polsce lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Program jest przeznaczony również dla Uczestników mających inny niż wskazany w zdaniu poprzednim adres do doręczeń, o ile Sprzedawca zapewnia Dostawę pod ten adres.
  3. Cel Programu. Program ma na celu nagradzanie Uczestników, którzy dokonują regularnych zakupów Produktów w Sklepie Internetowym, po spełnieniu warunków określonych Regulaminem.
  4. Nieodpłatny charakter udziału w Programie. Udział Uczestnika w Programie jest bezpłatny, przy czym warunkiem uzyskania Rabatów Kwotowych jest zawarcie Umowy sprzedaży w sposób określony w Regulaminie Sklepu Internetowego Fabryka Siły i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5. Dobrowolny udział. Udział w Programie jest dobrowolny. Uczestnik może w dowolnym momencie zakończyć uczestnictwo w Programie w sposób i na zasadach określonych w pkt 8 Regulaminu. 
  6. Moment przystąpienia do Programu. Przystąpienie do Programu jest możliwe w dowolnym momencie trwania Programu, z zastrzeżeniem spełnienia warunków wskazanych w Regulaminie oraz wyjątków wynikających z Regulaminu.
  7. Obowiązek przestrzegania prawa. Uczestnik zobowiązany jest do uczestnictwa w Programie w sposób zgodny z przepisami obowiązującego prawa, postanowieniami Regulaminu, a także przyjętymi w danym zakresie zwyczajami i zasadami współżycia społecznego.
  8. Zakaz nadużywania uprawnień. Uczestnik zobowiązany jest nie nadużywać praw przyznanych mu przez Organizatora lub przepisów prawa w sposób, który sprzeczny jest ze społeczno-gospodarczym przeznaczeniem danego prawa lub z zasadami współżycia społecznego.
 4. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

  1. Przystąpienie oraz uczestnictwo w Programie. Warunkami przystąpienia do Programu oraz uczestnictwa w nim są:
   • zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz zaakceptowanie jego treści;
   • wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Programie, jak również utrzymanie aktualności wyrażonej zgody przez czas trwania Programu;
   • posiadanie aktywnego Konta przez czas trwania Programu.

   Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wskazanych warunków po nabyciu statusu Uczestnika skutkuje utratą możliwości dalszego uczestnictwa w Programie na zasadach określonych w pkt 8 ust. 5–8 Regulaminu.

  2. Nabycie statusu Uczestnika. Z chwilą łącznego spełnienia warunków uczestnictwa w Programie opisanych w ust. 1 powyżej, w okresie obowiązywania Programu, osoba przystępująca do Programu staje się jego Uczestnikiem.
  3. Brak możliwości przystąpienia do Programu. Przystąpienie do Programu nie jest możliwe od dnia, w którym Organizator poinformuje w sposób przewidziany Regulaminem o zakończeniu Programu.
 5. ZASADY PRZYZNAWANIA RABATÓW KWOTOWYCH

  1. Podstawowy warunek otrzymania Rabatów Kwotowych. Warunkiem otrzymania Rabatów Kwotowych jest przystąpienie do Programu i uzyskanie statusu Uczestnika.
  2. Sposób i czas naliczenia Rabatów Kwotowych. Rabaty Kwotowe przyznawane są w kwocie odpowiadającej 5% wartości ostatecznej ceny brutto danego Zamówienia obejmującej cenę Produktu lub Produktów (bez kosztów Dostawy). Jeżeli w danym Zamówieniu wykorzystywany jest Kod Rabatowy, to Rabat Kwotowy za to Zamówienie przyznawany jest w kwocie odpowiadającej 5% wartości Zamówienia, ale jedynie w zakresie, w jakim Uczestnik płaci za to Zamówienie w sposób opisany w ust. 9 poniżej. Rabaty Kwotowe przyznawane są w czasie do dwóch dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży.
  3. Osoba uprawniona do skorzystania z Rabatów. Rabaty Kwotowe nie mogą być przenoszone ani zbywane na rzecz osoby trzeciej, w tym innego Uczestnika. Dany Uczestnik może wykorzystać tylko i wyłącznie Rabaty Kwotowe, które sam otrzymał na zasadach określonych w Regulaminie.
  4. Brak minimalnej wartości Zamówienia. Rabaty Kwotowe przyznawane są niezależnie od minimalnej wartości Zamówienia.
  5. Pierwszy Rabat Kwotowy. Przyznanie pierwszego Rabatu Kwotowego staje się możliwe po nabyciu statusu Uczestnika.
  6. Okres przyznawania Rabatów Kwotowych i ich ważność. Rabaty Kwotowe przyznawane są w okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r., o ile w tym okresie Strony skutecznie zawrą Umowę sprzedaży, z zastrzeżeniem, że Rabaty Kwotowe nie będą przyznawane od momentu poinformowania przez Organizatora w sposób wskazany w Regulaminie o zakończeniu Programu w terminie innym niż określony w pkt 8 ust. 2. Zgromadzone Rabaty Kwotowe są ważne nie dłużej niż do ostatniego dnia obowiązywania Programu. Po tym terminie zgromadzone i niewykorzystane Rabaty Kwotowe zostają anulowane.
  7. Przypisanie Rabatów do Konta. Rabaty Kwotowe przyznane przez Organizatora w ramach Programu zapisywane będą na Koncie. Uczestnik może w dowolnym momencie uzyskać informację o aktualnej wysokości Rabatów Kwotowych poprzez zalogowanie się na Konto.
  8. Produkty z kategorii promocje/wyprzedaże a przyznanie Rabatów Kwotowych. Rabaty Kwotowe nie są przyznawane za zakup Produktów z kategorii wyprzedaż/promocje, chyba że co innego wynika z informacji widniejącej przy Produkcie lub z treści danej wyprzedaży/promocji.
  9. Przyznanie Rabatów a sposób płatności. Rabaty Kwotowe są przyznawane tylko pod warunkiem dokonania zapłaty za Produkty gotówką, bankową kartą płatniczą lub inną metodą udostępnioną przez Organizatora z wyłączeniem bonów, voucherów i kart podarunkowych wystawionych przez Organizatora.
  10. Sposób wykorzystania Rabatów. Rabaty Kwotowe przyznane w Programie można wykorzystać jedynie w sposób określony w Regulaminie.
  11. Rabat Kwotowy a reklamacja Produktu. W przypadku złożenia reklamacji Produktów z tytułu rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w zakresie których przyznane zostały Rabaty Kwotowe, Organizator, uwzględniając reklamację w zakresie obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, zachowuje Rabaty Kwotowe przyznane przy zakupie reklamowanych Produktów, o ile reklamacja jest rozpatrywana w czasie trwania Programu.
  12. Rabat Kwotowy a odstąpienie od Umowy zawartej na odległość. W przypadku skutecznego odstąpienia przez konsumenta od Umowy sprzedaży zawartej w Sklepie Internetowym na zasadach określonych w Ustawie o prawach konsumenta, Umowa sprzedaży traktowana jest jako niezawarta, a Rabat Kwotowy jako nieprzyznany (zostaje on anulowany).
  13. Nabycie statusu Rabatu Aktywnego. Rabaty Kwotowe uzyskują status Rabatów Aktywnych po upływie 20 dni od ich przyznania, o ile w tym czasie Uczestnik nie skorzystał z ustawowego prawa odstąpienia od umowy w związku z zawarciem Umowy sprzedaży na odległość na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Zgromadzone Rabaty Aktywne są ważne nie dłużej niż do ostatniego dnia obowiązywania Programu. Po tym terminie zgromadzone i niewykorzystane Rabaty Aktywne zostają anulowane.
 6. ZASADY KORZYSTANIA Z KODÓW RABATOWYCH

  1. Wymiana Rabatów Aktywnych na Kody Rabatowe. Rabaty Aktywne podlegają wymianie na Kody Rabatowe według następujących zasad:
   • Rabat Aktywny może być wymieniony na Kod Rabatowy przez okres trwania Programu;
   • wymiana następuje w wyniku aktywności Uczestnika dokonanej w ramach funkcjonalności Konta polegającej na wygenerowaniu Kodu Rabatowego z Rabatu Aktywnego;
   • Rabat Aktywny podlega wymianie na Kod Rabatowy o wybranej przez Uczestnika wartości, przy czym wartość Kodu Rabatowego nie może być wyższa od wartości aktualnie przyznanego Rabatu Aktywnego, natomiast jego minimalna wartość musi wynosić 10 zł lub stanowić wielokrotność tej kwoty.
  2. Okres ważności Kodu Rabatowego. Uczestnik powinien wykorzystać Kod Rabatowy poprzez wpisanie odpowiedniego ciągu cyfr w polu dostępnym przy składaniu Zamówienia „kod kuponu” nie później niż w terminie 90 dni od jego wygenerowania, z zastrzeżeniem skrócenia okresu ważności Kodu Rabatowego do ostatniego dnia obowiązywania Programu. Po tym terminie niewykorzystany Kod Rabatowy traci ważność. Początkiem biegu terminu ważności Kodu Rabatowego jest dzień jego wygenerowania na Koncie. O wygenerowaniu Kodu Rabatowego Uczestnik zostanie powiadomiony e-mailem. Organizator może, w okresie ważności Kodu Rabatowego, na umotywowany wniosek Uczestnika, anulować wygenerowany Kod Rabatowy i przywrócić jego wartość na Konto.
  3. Kod Rabatowy a wartość Zamówienia. Kod Rabatowy można wykorzystać przy składaniu Zamówienia, gdy wartość Zamówienia jest od niego większa.
  4. Skutek wykorzystania Kodu Rabatowego. Wpisanie prawidłowego Kodu Rabatowego do rubryki wskazanej w ust. 2 powyżej powoduje automatyczne obniżenie ceny Produktów aktualnie realizowanego Zamówienia. Kod Rabatowy nie pomniejsza kosztów dostawy Produktów zakupionych w Sklepie Internetowym.
  5. Liczba jednorazowo wykorzystanych Kodów Rabatowych. Uczestnik może wykorzystać więcej niż jeden Kod Rabatowy przy składaniu danego Zamówienia. Przy zakupie kilku Produktów cena brutto poszczególnych Produktów zostaje pomniejszona proporcjonalnie.
  6. Brak możliwości późniejszego wykorzystania Kodu Rabatowego. Przesłanie Kodu Rabatowego po złożeniu Zamówienia nie uprawnia do obniżenia ceny Zamówienia.
  7. Jednorazowy charakter Kodu Rabatowego. Każdy Rabat Kwotowy może zostać wykorzystany tylko jeden raz.
  8. Kod Rabatowy a Zamówienie przecenione. Kod Rabatowy może być wykorzystany do Zamówienia przecenionego czy znajdującego się w wyprzedaży, chyba że co innego wynika z obniżki, zniżki lub innej szczególnej oferty cenowej lub produktowej.
  9. Brak możliwości wymiany na środek płatniczy. Rabaty Kwotowe, Rabaty Aktywne czy Kody Rabatowe nie podlegają wymianie na pieniądze lub jakikolwiek inny środek płatniczy.
  10. Rabatowe Akcje Specjalne. Organizator zastrzega sobie prawo do organizowania tzw. Rabatowych Akcji Specjalnych, w ramach których Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia dodatkowych Rabatów Kwotowych, na przykład za zakup określonych Produktów, dokonanie zakupów w określonych godzinach czy za określoną kwotę. O organizowaniu takich akcji Organizator będzie informował na stronie Sklepu Internetowego.
  11. Prawo wykorzystania Rabatów. Uczestnik, dokonując zakupu Produktów w Sklepie Internetowym, ma prawo, a nie obowiązek, do skorzystania z Rabatu Kwotowego, Rabatu Aktywnego czy Kodu Rabatowego.
 7. ZWROT, WYMIANA LUB REKLAMACJA PRODUKTÓW ZAKUPIONYCH Z WYKORZYSTANIEM KODU RABATOWEGO

  1. Reklamacja Produktu a Kod Rabatowy. Produkty nabyte przez Uczestnika w Sklepie Internetowym z wykorzystaniem Kodu Rabatowego są objęte rękojmią zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego. W przypadku złożenia przez Uczestnika reklamacji w zakresie Produktów, przy zakupie których Uczestnik skorzystał z Kodu Rabatowego, Organizator, uwzględniając żądanie obniżenia ceny reklamowanego Produktu bądź odstąpienia od Umowy sprzedaży, dokonuje ponownego wygenerowania Kodu Rabatowego wykorzystanego przy zakupie reklamowanych Produktów z terminem ważności – 90 dni kalendarzowych liczonych od dnia jego ponownego wygenerowania przez system, z zastrzeżeniem skrócenia okresu ważności do ostatniego dnia obowiązywania Programu. Jeżeli Produkt został nabyty częściowo gotówką, częściowo przy wykorzystaniu Kodu Rabatowego, Uczestnik decyduje, jakiego sposobu rozliczenia oczekuje. Brak informacji zostanie potraktowany jako akceptacja rozliczenia w pierwszej kolejności gotówkowego. W przypadku gdy reklamacja zostaje złożona w okresie po poinformowaniu o zakończeniu Programu lub już po jego zakończeniu, Organizator, uwzględniając reklamację, w pierwszej kolejności dokonuje nieodpłatnej naprawy Produktu lub jego wymiany na nowy.
  2. Odstąpienie od Umowy zawartej na odległość a Kod Rabatowy. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość w ramach Sklepu Internetowego, gdzie Uczestnik dokonał zakupu Produktu z wykorzystaniem Kodu Rabatowego, Organizator przywróci aktywny Kod Rabatowy z przypisanym pierwotnym terminem ważności (90-dniowym), z zastrzeżeniem skrócenia okresu ważności do ostatniego dnia obowiązywania Programu.
 8. ZAKOŃCZENIE UDZIAŁU UCZESTNIKA W PROGRAMIE

  1. Rozpoczęcie Programu. Program w Edycji 2021 rozpoczyna się w dniu 1.01.2021 roku.
  2. Oznaczony okres obowiązywania Programu. Czas trwania Programu jest oznaczony i obowiązuje do 31.12.2021 r.
  3. Wypowiedzenie uczestnictwa przez Organizatora. Z ważnych powodów (wskazanych enumeratywnie poniżej) uczestnictwo w Programie może zostać wypowiedziane Uczestnikowi przez Organizatora w trybie natychmiastowym. Za ważne powody uzasadniające wypowiedzenie uczestnictwa w Programie uznaje się istotne (rażące) naruszenie postanowień Regulaminu. Za istotne (rażące) naruszenie postanowień Regulaminu może zostać uznane w szczególności naruszenie pkt 5 ust. 3 Regulaminu lub dokonywanie oszustw lub nadużyć w ramach Programu. Przez oszustwa lub nadużycia rozumie się rażące naruszenie przez Uczestnika prawa lub Regulaminu. Za rażące naruszenie Regulaminu rozumie się w szczególności, ale nie wyłącznie: podanie przez Uczestnika w ramach udziału w Programie danych osobowych osoby trzeciej w celu podszycia się pod taką osobę czy dokonywanie transakcji pozornych mających na celu odniesienie przez Uczestnika korzyści majątkowej lub innej. Rażącym naruszeniem Regulaminu jest również naruszenie zasad korzystania z Konta, uprawniające Organizatora do wypowiedzenia umowy świadczenia usługi prowadzenia Konta na warunkach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego. Wypowiedzenie wymaga formy mailowej ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia uczestnictwa w Programie.
  4. Wypowiedzenie uczestnictwa przez Uczestnika bez przyczyny. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Programie w każdym czasie, składając stosowne oświadczenie, drogą e-mailową na adres sklep@fabrykasily.pl lub pocztą tradycyjną na adres Organizatora. Wypowiedzenie jest skuteczne po upływie 30 dni od jego otrzymania przez Organizatora, z zastrzeżeniem skrócenia okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia obowiązywania Programu.
  5. Wypowiedzenie uczestnictwa przez Uczestnika z innych przyczyn. Równoznaczne z wypowiedzeniem uczestnictwa jest cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w Programie lub złożenie żądania zamknięcia Konta.
  6. Okres wypowiedzenia w przypadku wycofania zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych zakończenie udziału w Programie następuje w ciągu 30 dni od złożonego żądania cofnięcia, chyba że Uczestnik zażądał wcześniejszego zakończenia uczestnictwa, z zastrzeżeniem skrócenia okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia obowiązywania Programu.
  7. Okres wypowiedzenia w przypadku żądania zamknięcia Konta. W przypadku złożenia żądania zamknięcia Konta zakończenie udziału w Programie następuje w okresach wypowiedzenia umowy o świadczenie usługi dostępu do Konta, z zastrzeżeniem skrócenia okresu wypowiedzenia do ostatniego dnia obowiązywania Programu.
  8. Wykorzystanie Rabatów w okresie wypowiedzenia. W razie wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Rabat Kwotowy, Rabat Aktywny, Kod Rabatowy uzyskany przez Uczestnika powinien zostać wykorzystany przed złożeniem wypowiedzenia lub najpóźniej w okresie jego biegu.
 9. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Usługi elektroniczne. Organizator świadczy za pośrednictwem Serwisu Fabryka Siły nieodpłatnie następujące usługi na rzecz Uczestników:
   • udostępnienie Uczestnikowi usługi założenia i prowadzenia Konta;
   • umożliwienie Uczestnikowi uzyskiwania informacji na temat aktualnie posiadanej kwoty Rabatów Kwotowych, Rabatów Aktywnych i Kodów Rabatowych;
   • złożenie Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia;
   • udostępnienie na rzecz Uczestnika, za jego wyraźną zgodą, bezpłatnych, cyklicznych informacji na temat Serwisu/Sklepu Internetowego, na podany przez Uczestnika adres poczty elektronicznej („Newsletter”).
  2. Umowa na prowadzenie Konta. Umowa o świadczenie usługi utworzenia i prowadzenia Konta zostaje zawarta z chwilą skutecznego wypełnienia przez Uczestnika Formularza rejestracyjnego w celu utworzenia Konta oraz po naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
  3. Odpowiednie stosowanie Regulaminu Sklepu Internetowego. Odpowiednie postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego Fabryka Siły znajdują zastosowanie do okoliczności i podstaw wypowiedzenia przez Uczestnika umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta, wypowiedzenia przez Organizatora umowy o świadczenie usługi prowadzenia Konta, minimalnych warunków technicznych korzystania z Konta, reklamacji omawianej usługi elektronicznej.
 10. REKLAMACJE

  1. Okres składania reklamacji. Reklamacje w zakresie zasad i przebiegu Programu (w szczególności dotyczące realizacji Rabatów oraz uczestnictwa w Programie) mogą być zgłaszane do Organizatora w czasie trwania Programu oraz 30 dni po jego zakończeniu. Upływ terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym nie oznacza wygaśnięcia roszczeń oraz nie narusza prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w drodze postępowania sądowego lub pozasądowego. Reklamacja może zostać złożona w szczególności na adres e-mail: sklep@fabrykasily.pl lub adres pocztowy Organizatora ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków.
  2. Rozpatrzenie reklamacji. Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od chwili zgłoszenia reklamacji.
  3. Sposób poinformowania o rozpatrzeniu reklamacji. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przekazana Uczestnikowi zgodnie z jego wyborem wskazanym podczas składania reklamacji – drogą e-mailową lub pocztą tradycyjną.
  4. Brak ograniczeń uprawnień konsumenckich. Uczestnictwo w Programie nie narusza uprawnień przyznanych Uczestnikowi na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególności wynikających z posiadania przez Uczestnika statusu konsumenta w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 11. DANE OSOBOWE

  1. Administrator danych. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
  2. Cel przetwarzania danych. Dane osobowe przetwarzane są w celu: uczestnictwa w Programie, złożenia reklamacji, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami, świadczenia usługi Newsletter, świadczenia usługi dostępu i prowadzenia Konta, obsługi złożonego zapytania.
  3. Dobrowolność. Uczestnictwo w Programie i podanie danych wymaganych do założenia Konta jest dobrowolne, lecz niezbędne do uczestnictwa w Programie. Podstawą uczestnictwa w Programie jest odrębna zgoda Uczestnika na przetwarzanie danych osobowych podanych przy zakładaniu Konta w celu udziału w Programie.
  4. Uprawnienia Uczestnika. Uczestnik, którego dane osobowe przetwarzane są w związku z uczestnictwem w Programie, ma w każdym czasie prawo żądania od administratora dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Przysługuje mu również prawo do przenoszenia tych danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego. Uczestnik ma również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w celu udziału w Programie w dowolnym czasie.
  5. Okres przetwarzania danych. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Programu, tj. do zakończenia Programu lub zakończenia uczestnictwa Uczestnika w Programie, a po tym okresie do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
  6. Rozszerzony obowiązek informacyjny. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych Uczestnika znajdują się w Polityce Prywatności.
 12. ZMIANY REGULAMINU

  1. Okoliczności zmiany Regulaminu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
   • zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora;
   • konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływającego na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora;
   • zmiana sposobu prowadzenia Programu (w tym przyznawania Rabatów) lub korzystania z Rabatów Kwotowych czy Kodów Rabatowych spowodowana wyłącznie obiektywnymi i niezależnymi względami technicznymi lub technologicznymi;
   • wprowadzenie w ramach Programu dodatkowych Rabatów (innych niż Rabaty określone w niniejszym Regulaminie);
   • ekonomiczna nieopłacalność prowadzenia Programu;
   • zmiana formy prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Organizatora;
   • wystąpienie nieścisłości bądź wątpliwości interpretacyjnych na gruncie Regulaminu;
   • połączenie, podział albo przekształcenie Organizatora albo zmiana innych danych identyfikacyjnych Organizatora wskazanych w niniejszym Regulaminie (w zakresie niezbędnym do aktualizacji takich danych).
  2. Sposób poinformowania o zmianie Regulaminu. W przypadku zmiany Regulaminu z uwagi na przyczyny wskazane w ust. 1 powyżej Organizator powiadomi Uczestników o zmianach, z co najmniej 20-dniowym wyprzedzeniem, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Niezależnie Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu przez ogłoszenie w Sklepie Internetowym.
  3. Wypowiedzenie uczestnictwa w związku ze zmianą Regulaminu. Uczestnik może wypowiedzieć uczestnictwo w Programie w terminie 20 dni od dnia zawiadomienia o zmianie Regulaminu. Wypowiedzenia uczestnictwa w Programie Uczestnik może dokonać drogą e-mailową na adres sklep@fabrykasily.pl lub pocztą tradycyjną na adres: ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków.
  4. Obowiązywanie zmienionego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wiąże Uczestnika, jeżeli zmieniony Regulamin został mu doręczony, a Uczestnik nie wypowiedział uczestnictwa w Programie w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej. Nie narusza to prawa Uczestnika do rezygnacji z udziału w Programie w każdym czasie i bez podawania powodów.
 13. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU

  1. Okoliczności zakończenia Programu. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w przypadku wystąpienia przynajmniej jednej z poniżej wskazanych ważnych przyczyn (katalog zamknięty):
   • zmiany przepisów prawa regulujących prowadzenie Programu wpływające na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;
   • konieczność dostosowania zasad prowadzenia Programu do nakazów, orzeczeń, postanowień lub wytycznych wynikających z decyzji właściwego w zakresie prowadzenia przez Organizatora organu administracji publicznej lub orzeczenia sądowego znajdującego zastosowanie w zakresie działalności Organizatora wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Uczestnika i Organizatora w taki sposób, że powoduje obiektywną konieczność zakończenia Programu;
   • obiektywna ekonomiczna nieopłacalność prowadzenia Programu;
   • zastąpienie Programu inną ekwiwalentną formą prowadzenia działań marketingowych i promocyjnych przez Organizatora.
  2. Sposób poinformowania o zakończeniu Programu. O decyzji Organizatora dotyczącej zakończenia prowadzenia Programu Uczestnicy zostaną poinformowani z odpowiednim wyprzedzeniem, w żadnym razie nie krótszym niż 20 dni przed jego planowanym zakończeniem za pośrednictwem wiadomości e-mail lub SMS. Niezależnie Organizator poinformuje o zmianie Regulaminu przez ogłoszenie w Sklepie Internetowym. Organizator może wydłużyć okres wykorzystania zebranych Rabatów Aktywnych, pomimo zakończenia Programu, o czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. 
 14. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

  1. Informacja o polubownej możliwości rozwiązania sporu. Spór wynikający z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem może zostać zakończony polubownie w drodze postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Udział Organizatora w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich jest dobrowolny, a przekazywane poniżej informacje nie stanowią zobowiązania Organizatora do wzięcia udziału w takim postępowaniu. W przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Uczestnika reklamacji spór nie został rozwiązany, Organizator każdorazowo przekaże Uczestnikowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo o odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. Jeżeli Organizator nie złożył żadnego oświadczenia, uznaje się, że wyraża zgodę na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  2. Inspekcja Handlowa. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej pod rozstrzygnięcie stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej może być poddany na wniosek Uczestnika spór o prawa majątkowe wynikające z umowy zawartej pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem.
  3. Działania Inspekcji Handlowej. Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą poprzez umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu. Postępowanie wszczyna się na wniosek Uczestnika, złożony do Wojewódzkiego Inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Organizatora.
  4. Bezpłatne poradnictwo konsumenckie. Uczestnik może również zwrócić się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, do którego zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów oraz występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów. 
  5. Inne informacje prawne. Zasady i procedury dostępu do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określane są odrębnie w przepisach prawa (w tym w szczególności w Ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich) lub w regulacjach stosowanych przez podmioty uprawnione w ramach rozwiązywania sporów konsumenckich, w szczególności w obowiązujących w tych podmiotach regulaminach. Uczestnik może również uzyskać informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowych, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (w szczególności: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php). 
  6. Platforma ODR. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Uczestnik może wnieść skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR.
 15. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Dostępność Regulaminu. Pełna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem internetowym www.fabrykasily.pl/sklep/regulamin-programu-lojalnosciowego.
  2. Kontakt. O ile postanowienia niniejszego Regulaminu nie stanowią inaczej, wszelka korespondencja związana z Programem powinna być kierowana na następujący adres: sklep@fabrykasily.pl. Z Organizatorem można się skontaktować, dzwoniąc pod numer telefonu: +48 506 665 130.
  3. Sąd właściwy. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów związanych z przedmiotem niniejszego Regulaminu, których stroną jest Przedsiębiorca, jest sąd powszechny dla siedziby Organizatora, a w sprawach, których stroną jest Konsument, sąd właściwy według przepisów ogólnych.
  4. Prawo właściwe. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu oraz prowadzenia i uczestnictwa w Programie jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej, a sądami sądy powszechne w Rzeczpospolitej Polskiej, chyba że co innego wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
  5. Wybór prawa a uprawnienia konsumenckie. Wybór prawa polskiego na podstawie Regulaminu nie pozbawia Uczestnika będącego konsumentem ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy między Organizatorem a Uczestnikiem na mocy prawa, które zgodnie z właściwymi regulacjami byłoby właściwe w przypadku prawa wyboru.