Polityka Prywatności
 1. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.fabrykasily.pl/sklep jest firma:

  ZIF sp. z o.o. sp. k.

  ul. Królowej Jadwigi 86, 30-212 Kraków

  KRS: 0000598310,

  REGON: 363593071,

  NIP: 6772397992,

  jest administratorem w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 2. Właściciel Serwisu przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności swoich użytkowników.

 3. Właściciel Serwisu informuje, iż dane osobowe użytkowników Serwisu podane w formularzach zamówień i/lub kontaktowych będą przetwarzane wyłącznie do jak najlepszego świadczenia konkretnych usług Serwisu.
  W celu realizacji usług za pośrednictwem Serwisu Właściciel Serwisu może przetwarzać inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia.

 4. Właściciel Serwisu informuje, iż nie przekazuje oraz nie sprzedaje ani nie użycza danych osobowych użytkowników Serwisu żadnym osobom trzecim ani firmom, instytucjom czy organizacjom działającym zarówno na terenie Polski, jak i poza nią.

 5. Właściciel Serwisu jest zobowiązany do poinformowania użytkowników o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, zakresie i zamierzonym terminie powierzenia, jeżeli dojdzie do zawarcia przez właściciela Serwisu umowy o powierzenie do przetwarzania danych osobowych użytkowników.

 6. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych do formularza danych osobowych, poprawiania ich oraz usunięcia.

 7. Dokonując zakupu produktu i podając swoje dane teleadresowe, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez właściciela Serwisu w celu związanym ze świadczeniem usług na rzecz użytkownika oraz akceptuje prawo wglądu do treści oraz poprawiania danych wpisanych do formularza rejestracyjnego.

 8. Użytkownik Serwisu ma prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, co jest równoznaczne z rezygnacją z korzystania z konkretnych usług Serwisu (w tym rezygnacją ze złożonego zamówienia).

 9. Do poprawnego przetworzenia zamówienia oraz jego realizacji Właściciel Serwisu potrzebuje m.in. poniższych danych o użytkowniku:

  • imię i nazwisko użytkownika,

  • adres dostawy,

  • telefon kontaktowy.

 10. Użytkownik może również wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub statystycznych, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od właściciela Serwisu lub innych współdziałających z nim podmiotów na adres e-mail użytkownika wprowadzony przy składaniu zamówienia lub korzystaniu z formularza kontaktu z Właścicielem Serwisu. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych może być w każdej chwili cofnięta.

 11. Dane wpisane do formularza zamówienia lub formularza kontaktowego powinny dotyczyć wyłącznie użytkownika, który dokonuje zakupu w Serwisie, i być zgodne z prawdą. Adres e-mail podany przy składaniu zamówienia jest adresem do doręczeń wszelkich informacji użytkownikowi koniecznych do realizacji umowy o świadczenie usług za pomocą Serwisu.

 12. Właściciel Serwisu zastrzega sobie prawo do usunięcia lub zablokowania dostępu do osobistego konta w razie naruszenia przez użytkownika postanowień niniejszego regulaminu.

 13. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądanie, są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług.

 14. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Właścicielem Serwisu a Użytkownikiem, który jest Konsumentem, zostają poddane sądom właściwym.

 15. Wszystkie zmiany niniejszej Polityki prywatności będą udostępnione w Serwisie.

 16. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt przy użyciu formularza kontaktowego.

 17. W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów (dane partnerów, w tym tych, za pomocą których sklep realizuje zobowiązania lub wskazanie rodzajowe grupy takich partnerów, np. firm kurierskich, operatorów systemów płatności, firm obsługujących reklamacje itd.). W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum. Ponadto podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.